Praxis of ORL: Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları | Complications of voice prosthesis application after total laryngectomy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  107-111
doi: 10.5606/kbbu.2013.02411

Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları

Arzu Karaman Koç, Ali Ahmet Şirin, Kamil Hakan Kaya, İbrahim Erdim, Selçuk Güneş
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada ses protezi uygulaması sırasında ve sonrasında karşılaşılan komplikasyonlar sunuldu.
YÖNTEMLER: Ocak 2005 - Aralık 2011 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde larenks skuamöz hücreli karsinom nedeniyle total larenjektomi yapılan ve sekonder trakeoözofageal fistülle birlikte ses protezi (42’si provox 1, 296’sı provox 2 olmak üzere toplam 338 ses protezi) uygulanan toplam 42 hastada (40 erkek, 2 kadın; ort. yaş 59.4±9.4 yıl; dağılım 56-70 yıl) karşılaşılan komplikasyonlar retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Kırk iki hastanın 26’sında (%61.9) toplam 55 (%16.3) komplikasyonla karşılaşıldı. On sekiz kez (%5.3)protez içinden veya etrafında akıntı, 14 kez (%4.1) granülasyon dokusu oluşumu, altı kez (%1.8) protezin fistül içine gömülmesi sonucu yer değiştirmesi, altı kez (%1.8) trakestomal darlık, beş kez (%1.5) fistül genişlemesi, iki kez (%0.6) mantar kolonizasyonu, bir kez (%0.3) mukozal apseleşme, bir kez (%0.3) boyunda ve yüzde cilt altı amfizem gelişimi, bir kez (%0.3) özofageal aspirasyon ve bir kez (%0.3) trakeobronşiyal aspirasyon görüldü. Protez işleminin komplikasyon oranı %16.3 olarak hesaplandı. Kırk iki hastanın 36’sında (%85.7) etkin konuşma sağlandı.
SONUÇ: Ses protezi uygulamasında çeşitli komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Bu komplikasyonların bir kısmı yaşamı tehdit edici olmaktadır. Komplikasyonları azaltmada ses protezlerinin erken deforme olmasının önlenmesi ile birlikte cerrahi deneyim büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, total larenjektomi; ses protezi; ses rehabilitasyonu.


Complications of voice prosthesis application after total laryngectomy

Arzu Karaman Koç, Ali Ahmet Şirin, Kamil Hakan Kaya, İbrahim Erdim, Selçuk Güneş
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kbb Kliniği

OBJECTIVE: This study aims to present complications encountered intra- and post of voice prosthesis practice.
METHODS: Between January 2005 and December 2011, we retrospectively evaluated complications of voice prosthesis practice on 42 total laryngectomized and secondary tracheoesophageal punctured patients (40 males, 2 females; mean age 59.4±9.4 years; range 56 to 70 years) who were operated for laryngeal squamous cell carcinoma in Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Ear-Nose-Throat Clinic (a total of 338 voice prostheses including 42 provox 1, 296 provox 2).
RESULTS: A total of 55 complications (16.3%) were encountered in 26 (61.9%) of 42 patients. These were 18 times (5.3%) leakage around or inside prosthesis, 14 times (4.1%) granulation tissue occurring, six times (1.8%) prosthesis displacement due to its embedded position within the fistula, six times (1.8%) tracheostomal stenosis, five times (1.5%) fistulae enlargement, two times (0.6%) fungal colonization, one times (0.3%) mucosal abscess, one times (0.3%) subcutaneous emphysema on neck and face, one times (0.3%) esophageal aspiration and one times (0.3%) tracheobronchial aspiration. Complication rate on prosthesis placement procedures was calculated as 16.3%. Thirty-six patients (85.7%) of a total of 42 patients achieved effective speech.
CONCLUSION: Various complications are encountered in voice prosthesis practice. Some of them are also life-threatening. Preventing early deformation of voice prosthesis and surgical experience are of utmost importance in reducing voice prosthesis practice-related complications.

Key words: Complication, total laryngectomy; voice prosthesis; voice rehabilitation.


Arzu Karaman Koç, Ali Ahmet Şirin, Kamil Hakan Kaya, İbrahim Erdim, Selçuk Güneş. Complications of voice prosthesis application after total laryngectomy. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 107-111

Sorumlu Yazar: Arzu Karaman Koç, Türkiye: karamankocarzu@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce