Praxis of ORL: Boğazlıyan ve çevresindeki burun kanaması yaygınlığının retrospektif analizi | A retrospective analysis of epistaxis prevalence in Bogazliyan and its surrounding region
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 1  23-27
doi: 10.5606/kbbu.2014.02996

Boğazlıyan ve çevresindeki burun kanaması yaygınlığının retrospektif analizi

Ali Yüksel
Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Yozgat, Türki̇ye

AMAÇ: Bu çalışmada Boğazlıyan ve çevresinde burun kanaması yaygınlığı ve dağılımı yaş, ay, yerine ve tedavi yöntemlerine göre belirlendi.
YÖNTEMLER: 21 Mayıs 2012 - 21 Mayıs 2013 tarihleri arasında kulak burun boğaz polikliniğine başvuran 8203 hastadan aktif veya tekrarlayan burun kanaması yakınması olan 427 hasta çalışmaya alındı. Hastalar anterior rinoskopi ve burun endoskopisi ile değerlendirildi. Hastalar yaş gruplarına, başvurdukları aylara, burun kanamasının yerine ve tedavi yöntemlerine göre gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Yaş gruplarına göre 0-10 yaş arası hastaların %12.2’sinde, 10-18 yaş arası hastaların %9’unda, 18-65 yaş arası hastaların %2.4’ünde ve 65 yaş üstü hastaların %4.5’inde burun kanaması tespit edildi. Hastaların 56’sında (%13) aktif burun kanaması, 371’inde (%87) ise tekrarlayan burun kanaması atağı vardı. Kuru, soğuk ve sıcak havalarda görülme sıklığı en yüksek idi. Hastaların hepsi konservatif yöntemlerle tedavi edildi.
SONUÇ: Boğazlıyan ve çevresindeki hastalar arasında burun kanaması yaygınlığı %5.2’dir. Burun kanaması tedavisinde, konservatif yöntemler etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Yaş grubu, konservatif tedavi; burun kanaması; yaygınlık.


A retrospective analysis of epistaxis prevalence in Bogazliyan and its surrounding region

Ali Yüksel
Department Of Ear, Nose And Throat Bogazlıyan State Hospital, Yozgat, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the prevalence and distribution of epistaxis according to the age, month, localization and treatment management in Bogazliyan and its surrounding region.
METHODS: Of 8203 patients who were admitted to the ear, nose, and throat outpatient clinic between May 2012 and May 2013, 427 patients with an active or recurrent epistaxis were included. Patients were examined by anterior rhinoscopy and nasal endoscopy. They were divided into groups according to the age, month, localization of epistaxis and treatment management.
RESULTS: According to the age groups, 12.2% patients aged 0-10 years, 9% patients aged 10-18 years, 2.4% patients aged 18-65 years, and 4.5% patients aged above 65 years had epistaxis. Fifty-six patients (13%) presented with active epistaxis, while 371 (87%) had recurrent epistaxis. The incidence was highest in dry, cold and hot weather. All patients were managed by conservative methods.
CONCLUSION: The prevalence of epistaxis among patients is 5.2% in Bogazliyan and its surrounding region. Conservative methods are effective in the treatment of epistaxis.

Key words: Age group, conservative management; epistaxis; prevalence.


Ali Yüksel. A retrospective analysis of epistaxis prevalence in Bogazliyan and its surrounding region. Praxis of ORL. 2014; 2(1): 23-27

Sorumlu Yazar: Ali Yüksel, Türkiye: aliyuksel82@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce