Praxis of ORL: Nazal septum deviasyonu ve baş ağrısı arasındaki ilişki | Correlation between nasal septal deviation and headache
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 3  101-105
doi: 10.5606/kbbu.2017.03164

Nazal septum deviasyonu ve baş ağrısı arasındaki ilişki

Ela Araz Server1, Çiğdem Kalaycık Ertugay1, Uzdan Uz2, Özgür Yiğit1
1İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul Türkiye
2Bayındır Devlet Hastanesi,kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada temas noktalı nazal septal deviasyon ve baş ağrısı arasındaki ilişki değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Temmuz 2015 - Temmuz 2016tarihleri arasında septoplasti yapılan toplam 100 hasta (22 kadın, 78 erkek; ort. yaş 27.9±11.2 yıl; dağılım 18-58 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar lateral nazal duvar yapıları ile septal mukoza arası temas noktaları varlığına göre iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara baş ağrısı varlığı soruldu. Hastalardan baş ağrısının ortalama yoğunluğunu ameliyat öncesi ve ameliyattan bir yıl sonra görsel analog ölçeği kullanarak belirlemeleri istendi.
BULGULAR: Hastaların 69’unda (56 hastada baş ağrısı yakınması vardı) lateral nazal duvar yapıları ile nazal septal deviasyon bölgesindeki septum mukozası arasında temas noktası vardı, 31’inde (dokuz hastada baş ağrısı yakınması vardı) ise temas noktası yoktu. Mukozal temas noktalarının varlığı ile baş ağrısı yakınması arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı (p<0.001). Ayrıca, baş ağrısının şiddeti, ameliyat sonrası birinci yılda mukozal temas noktaları olan hastalarda anlamlı olarak azalmıştı (p<0.001).
SONUÇ: Sonuçlarımız, mukozal temas noktaları olan hastalarda septoplastinin baş ağrısı şiddetini azaltabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Temas noktası, baş ağrısı; nazal septum deviasyonu; septoplasti.


Correlation between nasal septal deviation and headache

Ela Araz Server1, Çiğdem Kalaycık Ertugay1, Uzdan Uz2, Özgür Yiğit1
1Istanbul Training And Research Hospital, Department Of Otorhinolaryngology/head And Neck Surgery, Ankara, Turkey
2Bayındır State Hospital, Department Of Otorhinolaryngology/head And Neck Surgery, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the relationship between nasal septal deviation with a contact point and headache.
METHODS: A total of 100 patients (22 females, 78 males; mean age 27.9±11.2 years; range 18 to 58 years), who underwent septoplasty under general anesthesia between July 2015 and July 2016, were included in the study. Patients were divided into two groups according to the presence of contact points between the lateral nasal wall structures and septal mucosa. All patients were asked about the presence of headache. They were requested to quantify the average intensity of headache by using a visual analog scale preoperatively and one year after surgery.
RESULTS: Sixty-nine of the patients (56 patients had a complaint of headache) had contact points between the lateral nasal wall structures and the septum mucosa in the nasal septal deviation region, while 31 patients (nine patients had a complaint of headache) did not have any contact points. There was a statistically significant correlation between the presence of mucosal contact points and complaint of headache (p<0.001). Moreover, the intensity of headache was significantly reduced in patients with nasal septal mucosal contact points one year after the surgery (p<0.001).
CONCLUSION: Our results show that septoplasty could reduce the intensity of headache in patients who had mucosal contact points.

Key words: Contact point, headache; nasal septal deviation; septoplasty.


Ela Araz Server, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Uzdan Uz, Özgür Yiğit. Correlation between nasal septal deviation and headache. Praxis of ORL. 2017; 5(3): 101-105

Sorumlu Yazar: Ela Araz Server, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce