Praxis of ORL: Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastaların sistemik hastalık birlikteliği açısından değerlendirilmesi | Evaluation of patients with obstructive sleep apnea syndrome in terms of systemic disease association
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  26-30
doi: 10.5606/kbbu.2021.03274

Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastaların sistemik hastalık birlikteliği açısından değerlendirilmesi

Buğra Subaşı1, Saadet Sayan2
1Sakarya Hendek Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Hendek Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) olan hastalarda sık izlenen sistemik hastalıklar araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasında uyku laboratuvarında horlama, tanıklı apne ve gündüz aşırı uykululuk hali gibi şikayetler nedeniyle polisomnografi (PSG) yapılmış ve TUAS tanısı konmuş toplam 142 hastanın (110 erkek, 32 kadın; ort. yaş: 49.2±10.5 yıl; dağılım 25-77 yıl) tıbbi dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların öyküleri, kullandıkları ilaçlar ve laboratuvar tetkikleri incelendi.
BULGULAR: Hastaların PSG sonuçlarına göre 22’sinde (%15.5) hafif TUAS, 25’inde (%17.6) orta TUAS ve 95’inde (%66.9) ağır TUAS tespit edildi. Hafif TUAS’lı hastaların dokuzunda (%40.9), orta TUAS’lı hastaların 18’inde (%72) ve ağır TUAS’lı hastaların 51’inde (%53.7) en az bir sistemik hastalık izlendi. Bu hastalarda en sık izlenen sistemik hastalıklar, %28.2’sinde hipertansiyon, %20.4’ünde diabetes mellitus ve %15.5’inde depresyon idi.
SONUÇ: Çalışma sonuçlarımız, TUAS’ın yüksek komorbiditeye sahip, ciddi bir hastalık olduğunu ve bu hastaların multidisipliner olarak değerlendirilmelerinin uygun bir yaklaşım olacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apne sendromu, polisomnografi, sistemik hastalık.


Evaluation of patients with obstructive sleep apnea syndrome in terms of systemic disease association

Buğra Subaşı1, Saadet Sayan2
1Kütahya Health Sciences University Evliya Çelebi Training and Research Hospital Department of Otolaryngology, Kutahya, Turkey
2Sakarya University Training and Research Hospital, Department of Neurology, Sakarya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate systemic diseases that are frequently seen in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
METHODS: Medical files of a total of 142 patients (110 males, 32 females; mean age: 49.2±10.5 years; range, 25 to 77 years) who had polysomnography (PSG) due to complaints such as snoring, witnessed apnea, and excessive daytime sleepiness and were diagnosed with OSAS at the sleep laboratory between January 2017 and January 2018 were retrospectively reviewed. Medical history of the patients, medications used, and laboratory tests were examined.
RESULTS: According to the PSG results, mild OSAS was found in 22 (15.5%), moderate OSAS in 25 (17.6%), and severe OSAS in 95 (66.9%) patients. At least one systemic disease was observed in nine (40.9%) of patients with mild OSAS, 18 (72%) of patients with moderate OSAS, and 51 (53.7%) of patients with severe OSAS. The most frequent systemic diseases in these patients were hypertension in 28.2%, diabetes mellitus in 20.4%, and depression in 15.5%.
CONCLUSION: Our study results show that OSAS is a serious disease with high comorbidity, and it is an appropriate approach to evaluate these patients in a multidisciplinary manner.

Key words: Obstructive sleep apnea syndrome, polysomnography, systemic disease.


Buğra Subaşı, Saadet Sayan. Evaluation of patients with obstructive sleep apnea syndrome in terms of systemic disease association. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 26-30

Sorumlu Yazar: Buğra Subaşı, Türkiye: drbugrasubasi@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce