Praxis of ORL: Otitis media hastalarında nazal kavite ve nazofarenksin endoskopik incelemesi | Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  100-106
doi: 10.5606/kbbu.2013.03521

Otitis media hastalarında nazal kavite ve nazofarenksin endoskopik incelemesi

Cenk Evren1, İlter Tezer2
1Beylikdüzü Medilife Hastanesi,kbb Kliniği,istanbul
2Gebze Fatih İlçe Devlet Hastanesi, Kbb Kliniği,kocaeli

AMAÇ: Bu çalışmada, rijit transnazal endoskopi ile nazal ve nazofarengeal patolojiler belirlendi ve bu patolojiler ve otitis media arasındaki olası ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çeşitli otitis media rahatsızlığı olan toplam 103 hasta (55 erkek, 48 kadın; ort. yaş 30.1 yıl; dağılım 4-72 yıl), yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş 124 kontrol (56 erkek, 68 kadın; ort. yaş 20.5 yıl; dağılım 4-72 yıl) ile karşılaştırıldı. Kulak hastalığının klinik tipi ve nazal ve nazofarengeal bulgular rijit transnazal endoskopi ile belirlendi. Nazal endoskopide 0 derece, 4 veya 2.7 mm çapındaki rijit teleskoplar kullanıldı. Ameliyat mikroskopları ile otoskopi yapıldı. İstatistiksel analizde Student t testi kullanıldı.
BULGULAR: Otitis media hastalarında en sık bulgular östaki tüpünün nazofarengeal ağzında ödem ve nazofarenkste pürülan sekresyondu. Efüzyonlu otitis media (EOM) ve süpüratif kronik otitis media (KOM) olan çocuklarda sinüzit anlamlı olarak yüksekti. Septum deviyasyonu yalnızca KOM hastalarında anlamlı düzeyde yüksekti. Tuba ağzındaki adenoid doku basısı, EOM ve inaktif KOM olan çocuklarda daha sıktı; ancak, bu istatistiksel olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız, KOM tipi veya formu ile nazal ve nazofarenks patolojileri arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Özellikle otitis medianın süpüratif formları nazal ve nazofarenks enfeksiyonları ve östaki tüpü ağzında ödem ile anlamlı düzeyde ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Nazofarenks, otitis media; transnazal endoskopi.


Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media

Cenk Evren1, İlter Tezer2
1Beylikdüzü Medilfe Hospital,ent Department,ıstanbul
2Gebze Fatih Goverment Hospital,ent Department,kocaeli

OBJECTIVE: This study aims to identify nasal and nasopharyngeal pathologies using rigid transnasal endoscopy and to investigate the possible relationship between these pathologies and otitis media.
METHODS: A total of 103 patients (55 males, 48 females; mean age 30.1 years; range 4 to 72 years) with various types of otitis media were compared with age and sex-matched 124 controls (56 males, 68 females; mean age 20.5 years; range 4 to 72 years). The clinical type of ear disease, and nasal and nasopharyngeal findings were obtained by rigid transnasal endoscopy. Nasal endoscopy was performed with 0 degree, 4 or 2.7 mm diameter rigid telescopes. The otoscopy was performed with operating microscopes. Statistical analysis was performed using the Student’s t test.
RESULTS: Edema at the nasopharyngeal opening of the Eustachian tube and purulent secretion in nasopharynx were the most common findings in all patients with otitis media. Sinusitis was significantly higher in children with otitis media with effusion (OME) and suppurative chronic otitis media (COM). Septal deviation was only significantly higher in patients with COM. Pressure of adenoid tissue on tuba opening was more frequent in children with OME and inactive COM; however, it did not reach statistical significance.
CONCLUSION: Our study results revealed a relationship between the type or form of the COM and nasopharynx and nasal pathologies. Suppurative forms of otitis media, in particular, may be significantly associated with infectious nasal and nasopharyngeal pathologies and edema of the Eustachian tube opening.

Key words: Nasopharynx, otitis media; transnasal endoscopy.


Cenk Evren, İlter Tezer. Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 100-106

Sorumlu Yazar: Cenk Evren, Türkiye: drcenkevren@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce