Praxis of ORL: Ani işitme kaybı etyolojisini saptamada manyetik rezonans görüntüleme zamanlamasının önemi | The importance of the timing of magnetic resonance imaging in detecting the etiology of sudden hearing loss
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 2  44-49
doi: 10.5606/kbbu.2023.04880

Ani işitme kaybı etyolojisini saptamada manyetik rezonans görüntüleme zamanlamasının önemi

Asuman Feda Bayrak1, Akif İşlek2, Sedat Altay3, Ecem Akdağ1, Yılmaz Özkul1
1Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Acıbadem Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Eskişehir, Türkiye
3Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, olası etiyopatogenezi belirleyebilmek ve prognostik bilgi sağlamak için ani işitme kaybı (AİK) olan hastalarda retrospektif olarak temporal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını araştırmayı amaçladı.
YÖNTEMLER: Ocak 2015 - Aralık 2021 tarihleri arasında AİK tanısı konulan 68 erişkin hasta araştırmaya dahil edildi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi ve yaş, cinsiyet, komorbid hastalık bilgileri, MRG çekilme zamanı ve MRG bulguları araştırıldı.
BULGULAR: Manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde serebellopontin köşe tümörü olan bir (%1.4) hasta, intrakranial kitleli bir (%1.4) hasta, akut otit/mastoidit komplikasyonu olan bir (%1.4) hasta ve intrakraniyal kanamalı bir (%1.4) hasta tanıları nedeni ile çalışma dışında bırakıldı. Kalan 64 hastanın (47 erkek, 17 kadın; ort. yaş: 51.7±17.3 yıl; dağılım, 14-84 yıl) 10'unda (%15.6) anormal kontrastlanma saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarının ortalama 15.2±11.4 gün sonra elde edildiği ve yedinci ve 14. günlerde pozitif patolojik bulgu varlığı için duyarlılığının %70’den %0’a gerilediği saptandı (alıcı işlem karakteristik analizi; eğri altındaki alan=0.209, %95 güven aralığı 0.091-0.328, p<0.004).
SONUÇ: Ani işitme kayıplı hastalarda MRG’nin tanı konulduğunda kısa bir süre içinde ve tedaviye başlanmadan yapılması, etiyopatogenezi hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik işitme kaybı, manyetik rezonans görüntüleme, ani işitme kaybı.


The importance of the timing of magnetic resonance imaging in detecting the etiology of sudden hearing loss

Asuman Feda Bayrak1, Akif İşlek2, Sedat Altay3, Ecem Akdağ1, Yılmaz Özkul1
1Department Of Otorhinolaryngology, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Acıbadem Hospital, Eskişehir, Turkey
3Department Of Radiology, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to retrospectively investigate temporal magnetic resonance imaging (MRI) findings in patients with sudden hearing loss (SHL) to determine the possible etiopathogenesis and provide prognostic information.
METHODS: Sixty-eight adult patients diagnosed with SHL between January 2015 and December 2021 were included in the study. Patient files were reviewed retrospectively, and their age, sex, comorbid disease information, MRI scan time, and MRI findings were investigated.
RESULTS: In the MRI examination, one (1.4%) patient with cerebellopontine corner tumor, one (1.4%) patient with intracranial mass, one (1.4%) patient with acute otitis/mastoiditis complication, and one (1.4%) patient with intracranial hemorrhage were excluded due to their diagnosis. Abnormal enhancement was detected in 10 (15.6%) of the remaining 64 patients (47 males, 17 females; mean age: 51.7±17.3 years; range, 14 to 84 years). It was determined that the MRI results were obtained after a mean of 15.2±11.4 days and the sensitivity for the presence of positive pathological findings on the seventh and 14th days decreased from 70% to 0% (receiver operating characteristic analysis; area under the curve =0.209, 95% confidence interval 0.091-0.328, p<0.004).
CONCLUSION: Performing MRI in patients with SHL within a short time of diagnosis and before starting treatment will provide more information on the etiopathogenesis.

Key words: Idiopathic hearing loss, magnetic resonance imaging, sudden hearing loss.


Asuman Feda Bayrak, Akif İşlek, Sedat Altay, Ecem Akdağ, Yılmaz Özkul. The importance of the timing of magnetic resonance imaging in detecting the etiology of sudden hearing loss. Praxis of ORL. 2023; 11(2): 44-49

Sorumlu Yazar: Asuman Feda Bayrak, Türkiye: fedabayrak@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce