Praxis of ORL: İkinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının çalışma şartları | Working conditions of otorhinolaryngology specialists working in secondary health institutions
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 1  15-21
doi: 10.5606/kbbu.2022.05945

İkinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının çalışma şartları

Fatih Savran1, Serap Şahin Önder2
1Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanelerinde çalışmayan kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarının çalışma şartları incelendi.
YÖNTEMLER: Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde görev yapmakta olan KBB uzmanlarının 33 soruluk bir Google Form (Mountain View, Kaliforniya, ABD) anketini cevaplandırmaları istendi. Çalışmaya katılan 99 KBB uzmanı (74 erkek, 26 kadın; ort yaş: 36.0±6.8 yıl; dağılım, 29-60 yıl) tarafından doldurulan anket değerlendirildi. Anket; hekimlerin demografik özelliklerini, genel çalışma koşullarını, poliklinik ve ameliyathane şartlarını ve fiziki olanaklarını anlamaya yönelik çoktan tek veya çoktan çok seçmeli sorulardan oluşturuldu.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hekimlerin %71.8’i 29-35 yaş arasında idi. Genel çalışma koşullarına bakıldığında katılımcıların %34.3’ünün hastane yönetimi tarafından mobbinge maruz kaldığı, %37.4’ünün izin ve rapor alırken problem yaşadığı, %26.2’sinin günde 100’den fazla hasta baktıkları görüldü. Katılımcıların %70.7’sinin performans puanına ulaşma konusunda baskı hissettiği, %59.6’sının ameliyathane personel sayı ve niteliğini yetersiz bulduğunu, %31.3’ünün ameliyathane sterilizasyon şartlarının yetersiz olduğunu belirtmiştir.
SONUÇ: Hekimlerin poliklinik şartları ve malzemeleri yeterli değildir. Ameliyathane şartlarının iyileştirilmesi ve nitelikli personel sayısının artırılması hekimlerin yaptıkları cerrahinin niteliğinin artmasını sağlayıp, üçüncü basamağa hasta sevkini azaltacak ve üçüncü basamak için hasta yükünü azaltarak daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mecburi hizmet, kulak burun boğaz cerrahisi, mobbing. performans, ikinci basamak sağlık hizmeti.


Working conditions of otorhinolaryngology specialists working in secondary health institutions

Fatih Savran1, Serap Şahin Önder2
1Department of Otolaryngology, Van Erciş Şehit Rıdvan Çevik State Hospital, Van, Turkey
2Department of Otolaryngology, Health Sciences University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study examined the working conditions of ear-nose-throat (ENT) specialists who do not work in training and research hospitals and university hospitals.
METHODS: Ear-nose-throat specialist who work in various cities of Turkey were asked to answer a Google Form (Mountain View, California, USA) questionnaire consisting of 33 questions. The questionnaire filled out by 99 ENT specialists (74 males, 26 females; mean age: 36.0±6.8 year; range, 29 to 60 year) participating in the study was evaluated. The questionnaire was composed of multiple-choice or single-choice questions aimed at understanding physicians' demographic characteristics, general working conditions, outpatient and operating room conditions, and physical facilities.
RESULTS: The 71.8% of the physicians participating in the study were between the ages of 29-35. When the general working conditions were considered, it was observed that 34.3% of the participants were exposed to mobbing by the hospital management, 37.4% had problems while obtaining leave and reports, and 26.2% were seeing more than 100 patients a day. 70.7% of participants stated that they felt pressured to meet a performance score, 59.6% found the number and quality of operating room personnel insufficient, and 31.3% of the physicians stated that the operating room sterilization conditions were insufficient.
CONCLUSION: Physicians' polyclinic conditions and materials are not sufficient. Improving operating room conditions and increasing the number of qualified personnel will increase the quality of the surgeries performed by physicians, reduce patient referral to the tertiary step, and reduce the patient burden for tertiary care, ensuring more qualified healthcare services.

Key words: Compulsory service, ear-nose-throat surgery, mobbing, performance, secondary health care.


Fatih Savran, Serap Şahin Önder. Working conditions of otorhinolaryngology specialists working in secondary health institutions. Praxis of ORL. 2022; 10(1): 15-21

Sorumlu Yazar: Fatih Savran, Türkiye: fatih.savran@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce