Praxis of ORL: Rinoplastide kullanılan spreader greft ve spreader flebin fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi | Evaluation of functional outcomes of spreader graft and spreader flap used in rinoplasty
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  8-11
doi: 10.5606/kbbu.2021.06078

Rinoplastide kullanılan spreader greft ve spreader flebin fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi

Burak Erden1, Burak Mustafa Taş2
1Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Mersin, Türkiye
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Kırıkkale, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, açık teknik rinoplastide orta çatı rekonstrüksiyonunda kullanılan spreader greft ve spreader flebin fonksiyonel sonuçları karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Nisan 2018 - Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 40 hasta (18 erkek, 22 kadın; ort. yaş: 25.5±6.1 yıl; dağılım, 18-42 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar spreader greft kullanılanlar (Grup 1, n=20) ve spreader flep kullanılanlar (Grup 2, n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların fonksiyonel sonuçları ve yaşam kalitesi ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası altıncı ayda Burun Tıkanıklığı Semptomu Değerlendirme Ölçeği (NOSE) ve Sinonazal Sonuç Testi-22 (SNOT-22) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Her iki grupta da ameliyat sonrası NOSE ve SNOT-22 skorları, ameliyat öncesi skorlara kıyasla, anlamlı düzeyde düşük idi (p<0.001). Gruplar birbirleri ile karşılaştırıldığında, NOSE ve SNOT-22 skorlarında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05).
SONUÇ: Açık teknik rinoplastide orta çatı rekonstrüksiyonunda yaygın olarak kullanılan spreader greft ve spreader flebin fonksiyonel sonuçları, ameliyat sonrası anlamlı iyileşme oranları ile birbirine benzerdi.

Anahtar Kelimeler: Burun Tıkanıklığı Semptomu Değerlendirme Ölçeği, rinoplasti; Sinonazal Sonuç Testi-22; spreader flep; spreader greft.


Evaluation of functional outcomes of spreader graft and spreader flap used in rinoplasty

Burak Erden1, Burak Mustafa Taş2
1Department of Otolaryngology, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, Turkey
2Department of Otolaryngology, Kırıkkale High Specialization Hospital, Mersin, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to compare the functional results of spreader graft and spreader flap used in middle roof reconstruction in open technique rhinoplasty.
METHODS: Between April 2018 and June 2019, a total of 40 patients (18 males, 22 females; mean age: 25.5±6.1 years; range, 18 to 42 years) were included in the study. The patients were divided into two groups as those receiving spreader grafts (Group 1, n=20) and those receiving spreader flaps (Group 2, n=20). Functional outcomes and quality of life of the patients were evaluated using the Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale and Sinonasal Outcome Test-22 (SNOT-22) preoperatively and at six months postoperatively.
RESULTS: There was no significant difference between the groups in terms of age and sex. The postoperative scores of NOSE and SNOT-22 were significantly lower than the preoperative scores in both groups (p<0.001). When the groups were compared with each other, no significant difference was found in the NOSE and SNOT-22 scores (p>0.05).
CONCLUSION: The functional outcomes of spreader grafts and spreader flaps, which are widely used in middle roof reconstruction in open technique rhinoplasty are similar with significant postoperative improvement rates.

Key words: Nasal Obstruction Symptom Evaluation Scale, rhinoplasty, Sinonasal Outcome Test-22; spreader flap; spreader graft.


Burak Erden, Burak Mustafa Taş. Evaluation of functional outcomes of spreader graft and spreader flap used in rinoplasty. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 8-11

Sorumlu Yazar: Burak Erden, Türkiye: burakerden@windowslive.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce