Praxis of ORL: Türk tıp fakültesi öğrencilerinin oral kanserler hakkında bilgi düzeyi: Anket çalışması | The knowledge level of Turkish medical faculty undergraduates about oral cancers: A survey study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  1-5
doi: 10.5606/kbbu.2020.06978

Türk tıp fakültesi öğrencilerinin oral kanserler hakkında bilgi düzeyi: Anket çalışması

Mustafa Çelik
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, Türk tıp fakültesi öğrencilerinin oral kanserler hakkındaki bilgi düzeyi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 87 öğrenci (57 erkek, 30 kadın; ort. yaş 21.52±1.89 yıl, dağılım, 19-33 yıl) dahil edildi. Katılımcılara daha önceki çalışmalarda kullanılmış anketlerden geliştirilen bir anket verildi. Katılımcıların anketi kendi kendilerine doldurmaları istendi. Ankete verilen yanıtlar kayıt altına alındı. Anket oral kanserler hakkında bilgi düzeyi ve oral kanserlerin risklerini içeren sorulardan oluşmakta idi. Cevaplar “Evet, katılıyorum” ve “Hayır, katılmıyorum” olmak üzere iki seçenek içerdi.
BULGULAR: Katılımcıların okudukları sınıflara göre sorulara verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi (tüm p değerleri >0.05). Sigara içmenin ve tütün ürünlerinin oral kanserler için risk faktörleri olduğu tüm katılımcılar tarafından doğru yanıtlandı. “Ailede kanser öyküsünün olmasının risk faktörü olup olmadığı” sorusunu beşinci sınıf öğrencileri diğer sınıflara göre daha düşük oranda doğru yanıtladı (p=0.042). Katılımcıların okudukları sınıflara göre diğer sorulara verdikleri doğru yanıt oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (tüm p değerleri >0.05).
SONUÇ: Bulgularımıza göre Türk tıp fakültesi öğrencileri oral kanserler hakkında nispeten iyi bilgi düzeyine sahipti. Tıp müfredatında oral kanserler ile ilgili eğitimin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, tıp öğrencisi, oral kanserler, risk faktörleri.


The knowledge level of Turkish medical faculty undergraduates about oral cancers: A survey study

Mustafa Çelik
Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Kars, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the knowledge level of Turkish medical faculty undergraduates about oral cancers.
METHODS: The study included 87 students (57 males, 30 females; mean age 21.52±1.89 years; range, 19 to 33 years). Participants were given a survey developed from surveys used in previous studies. Participants were asked to fill the survey themselves. Responses given to the survey were recorded. The survey consisted of questions including the knowledge level about oral cancers and the risks of oral cancers. The answers included two options as “Yes, I agree” and “No, I disagree”.
RESULTS: No statistically significant difference was observed between the responses participants gave to the questions according to their academic years (all p values >0.05). The fact that smoking and tobacco products are risk factors for oral cancers was answered correctly by all participants. “The question of whether a family history of cancer is a risk factor” was answered correctly at a lower rate by fifth grade students compared to other grades (p=0.042). There was no statistically significant difference between the rates of correct responses given to the other questions by the participants according to their academic years (all p values >0.05).
CONCLUSION: According to our findings, Turkish medical faculty undergraduates have relatively good knowledge of oral cancers. It is required that the training regarding oral cancers is reinforced in the medical curriculum.

Key words: Knowledge level, medical undergraduate, oral cancers, risk factors.


Mustafa Çelik. The knowledge level of Turkish medical faculty undergraduates about oral cancers: A survey study. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye: dr.mcelik@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce