Praxis of ORL: Bell palsili hastalarda kan parametreleri iyileşme süresini değerlendirmekte kullanılabilir mi? Retrospektif bir olgu kontrol çalışması | Can blood parameters be used to assess the recovery time of Bell's palsy patients? A retrospective case-controlled study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 1  1-6
doi: 10.5606/kbbu.2017.07769

Bell palsili hastalarda kan parametreleri iyileşme süresini değerlendirmekte kullanılabilir mi? Retrospektif bir olgu kontrol çalışması

Sultan Şevik Eliçora, Duygu Erdem
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada nötrofil-lenfosit oranı (NLR), ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit sayısı (PLT), trombosit platetkriti (PCT) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) değerlerinin Bell palsisi için iyileşme süresini değerlendirmede kullanılabilirliği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2011 - Ocak 2014 tarihleri arasında bir ila üç yıl boyunca Bell palsisi tanısı ile takip edilen 48 hasta (22 erkek, 26 kadın; ort. yaş 43.5±22.1 yıl; dağılım 3-76 yıl) ve 49 sağlıklı birey (20 erkek, 29 kadın; ort. yaş 40.4±18.2 yıl; dağılım 3-72 yıl) kontrol amaçlı çalışmaya dahil edildi. Otomatik kan sayımı cihazı ile NLR, OTH, PLT, PCT ve PDW değerleri ölçüldü. Tüm hastalar prednizolon ile tedavi edildi. Hastaların iyileşme süresi karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ortalama PCT, OTH ve nötrofil değerleri Bell palsili hastalarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). Eozinofil değerleri Bell palsili hastalarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüktü (p<0.05).
SONUÇ: Bu çalışma NLR, PLT, PCT, PDW ve OTH değerleri her ne kadar etyolojik açıdan bize bilgi verse de prognozu ya da iyileşme süresini tahmin etmede belirteç olarak kullanılamaz.

Anahtar Kelimeler: Bell palsisi, idyopatik fasiyal palsi; ortalama trombosit hacmi; nötrofil-lenfosit oranı; trombosit dağılımı genişliği; plateletkrit.


Can blood parameters be used to assess the recovery time of Bell's palsy patients? A retrospective case-controlled study

Sultan Şevik Eliçora, Duygu Erdem
Department of Otolaryngology, Medical Faculty of Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate if the parameters such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), mean platelet volume (MPV), platelet count (PLT), plateletcrit (PCT) and platelet distribution width (PDW) can be used to assess the recovery time of Bell’s palsy.
METHODS: Between January 2011 and January 2014, a total of 48 patients (22 males, 26 females; mean age 43.5±22.1 years; range 3 to 76 years), who were followed up for Bell’s palsy for a period of one to three years, and 49 healthy individuals (20 males, 29 females; mean age 40.4±18.2 years; range 3 to 72 years), for control, were included in the study. NLR, MPV, PLT, PCT and PDW values were measure with an automated blood cell counter. All patients were treated with prednisone. The recovery time of the patients were compared.
RESULTS: The mean PCT, MPV and neutrophil values in patients with Bell’s palsy were significantly higher than that of the control group (p<0.05). The eosinophil values in patients with Bell’s palsy were significantly lower than that of the control group (p<0.05).
CONCLUSION: Although NLR, PLT, PCT, PDW and MPV values informs us about the etiological aspects, this study shows that they cannot be used as an indicator to predict prognosis or the recovery time.

Key words: Bell’s palsy, idiopathic facial palsy; mean platelet volume; neutrophil-lymphocite ratio; platelet distribution width; plateletcrit.


Sultan Şevik Eliçora, Duygu Erdem. Can blood parameters be used to assess the recovery time of Bell's palsy patients? A retrospective case-controlled study. Praxis of ORL. 2017; 5(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Sultan Şevik Eliçora, Türkiye: drsultan@mynet.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce