Praxis of ORL: Obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında miyopatinin biyokimyasal belirteçler ile değerlendirilmesi | An evaluation of myopathy with biochemical markers in patients with obstuctive sleep apnea syndrome
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  123-129
doi: 10.5606/kbbu.2013.08370

Obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında miyopatinin biyokimyasal belirteçler ile değerlendirilmesi

Serkan Çorakçı, Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Burhan Yıldırım
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,kbb Ana Bilim Dalı,zonguldak,türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) olan hastalarda tanı aşamasında ve tedavi sonrasında kas dokusu belirteçlerinin sağlıklı kişilerle olan farklılıklarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Ağustos 2009 - Ocak 2010 tarihleri arasında horlama, uykuda nefes durması (tanıklı apne) ve gün içinde uykululuk gibi uyku bozukluğu yakınması ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğine başvuran ve polisomnografi (PSG) testi sonucunda OUAS tanısı konulan 54 hasta (15 kadın, 39 erkek; ort. yaş 48.8±9.3 yıl; dağılım 27-60 yıl) (hasta grubu) ile OUAS’si veya horlaması olmayan ve hiçbir tedavi uygulanmayan 54 birey (17 kadın, 37 erkek; ort. yaş 44.6±10.5 yıl; dağılım 27-60 yıl) (kontrol grubu) çalışmaya alındı. İlk aşamada hasta ve sağlıklı bireylerin kan testlerinde kreatin kinaz (CK), laktat dehidrogenaz enzimi (LDH) ve miyoglobin değerleri incelendi. İkinci aşamada hasta grubu yapılan tedavi seçeneğine göre kendi içinde iki gruba ayırıldı; tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü ayında yapılan kan testlerinde CK, LDH ve miyoglobin değerleri incelendi.
BULGULAR: İlk aşamada yapılan incelemede hasta grubunda CK değerlerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu, LDH ve miyoglobin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. İkinci aşamada yapılan incelemede cerrahi tedavi yapılan grupta tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü ayında yapılan incelemede CK, LDH ve miyoglobin kan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Noninvaziv cihaz (CPAP) ile tedavisi yapılan grupta tedavi öncesi ve tedavinin başlangıcından üç ay sonra yapılan incelemede CK ve miyoglobin kan değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, LDH değerlerinin ise tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı derecede düştüğü saptandı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız OUAS’nin belki de hafif ila orta hiper kreatin kinasemi (hiper-CKemia) nedenlerinin bir kısmını oluşturabileceğini ve açıklanamayan CK yüksekliği olan hastalarda muhtemel OUAS açısından OUAS sorgulaması yapılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal belirteç, miyopati; obstrüktif uyku apnesi sendromu.


An evaluation of myopathy with biochemical markers in patients with obstuctive sleep apnea syndrome

Serkan Çorakçı, Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Burhan Yıldırım
Department Of Ent,bulent Ecevit Universtiy,zonguldak,turkey

OBJECTIVE: This study aims to determine the differences of the muscle tissue markers between the patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and the healthy individuals in both the diagnosis and post-treatment stages.
METHODS: Between August 2009 and January 2010, 54 patients (15 females, 39 males; mean age 48.8±9.3 years; range 27 to 60 years) (patient group) who were admitted to Bülent Ecevit University Faculty of Medicine Ear-Nose-Throat Outpatient Department with the complaints of sleep disturbances such as snoring, sleep apnea (witnessed apnea), and daytime sleepiness and diagnosed with OSAS using polysomnography (PSG) and 54 healthy subjects (17 females, 37 males; mean age 44.6±10.5 years; range 27 to 60 years) (control group) without snoring and who were treatment naïve were included. In the first stage, we evaluated the creatinine kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH) and myoglobin levels of the blood tests of patients and control subjects. In the second stage, we classified the patients into two groups depending on the treatment options and evaluated the CK, LDH and myoglobin levels of the blood tests before treatment and at three months of treatment.
RESULTS: In the first stage evaluation, we detected that the CK values of the patient group was significantly higher, but no statistically significant differences were observed between either the LDH or myoglobin levels. In the second stage evaluation, we detected no statistically significant differences between the CK, LDH and myoglobin levels before and at three months of the treatment in the surgery group. In the group which underwent therapy with the non-invasive equipment (CPAP), we observed no statistically significant differences in the levels of CK, LDH and myoglobin of the pre-treatment period and at three months after the beginning of the therapy, while we found a statistically significant decrease in the levels of LDH after treatment.
CONCLUSION: Our study results suggest that OSAS may probably constitute some parts of the causes of mild to moderate hypercreatine kinasemia (hyperCKemia) and investigation of OSAS should be performed in patients with unexplained high CK levels for the possible presence of OSAS.

Key words: Biochemical marker, myopathy; obstructive sleep apnea syndrome.


Serkan Çorakçı, Fikret Çınar, Cenk Evren, Mehmet Birol Uğur, Burhan Yıldırım. An evaluation of myopathy with biochemical markers in patients with obstuctive sleep apnea syndrome. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 123-129

Sorumlu Yazar: Cenk Evren, Türkiye: drcenkevren@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce