Praxis of ORL: Adenoidektomide hidrojen peroksitin hemostatik etkinliği | The hemostatic efficacy of hydrogen peroxide in adenoidectomy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 1  30-35
doi: 10.5606/kbbu.2022.08831

Adenoidektomide hidrojen peroksitin hemostatik etkinliği

Burak Kersin1, Ahmet Keleş2, Ekrem Karaca3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Özel Muayenehane, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, adenoidektomi uygulanan pediatrik hastalarda hidrojen peroksitin ameliyat sırasındaki kanamanın boyutuna ve ameliyat sürelerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Seksen altı adenoidektomi hastasının (47 erkek, 39 kadın; ort yaş: 5.2+1.9 yıl; dağılım, 3-11 yıl) hasta dosyalarından elde edilen veriler geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti ve adenoid dokusu boyutu ile anestezi tekniği, ameliyat süresi, ameliyat sırasındaki kanama miktarı gözden geçirildi. Hastalardan 45’ine hemostaz için hidrojen peroksit (çalışma grubu) kullanıldı, 41 hastaya ameliyat sırasında hidrojen peroksit kullanılmadı (kontrol grubu).
BULGULAR: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve adenoid doku büyüklüğü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Çalışma grubunun ameliyat süreleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.001; p<0.01). Kanama miktarı açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0.001; p<0.01). Çalışma grubundaki kanama miktarı, kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüktü.
SONUÇ: Bu çalışmada, hidrojen peroksitin nazofarengeal tampon ile uygulanmasının adenoidektomi uygulanan hastalarda ameliyat süresini ve ameliyat sırası kanamayı önemli ölçüde azalttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Adenoidektomi, hemostaz, hidrojen peroksit, ameliyat sırası kanama.


The hemostatic efficacy of hydrogen peroxide in adenoidectomy

Burak Kersin1, Ahmet Keleş2, Ekrem Karaca3
1Department of Otolaryngology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Private Practice, Istanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the effect of hydrogen peroxide, on the extent of intraoperative bleeding and operation times in pediatric patients undergoing adenoidectomy.
METHODS: Data of 86 adenoidectomy patients (47 males, 39 females; mean age 5.2±1.9 years; range 3 to 11 years) collected from patient files were retrospectively evaluated. The patients’ age, sex, and adenoid tissue size, as well as anesthetic technique, operation time, amount of bleeding during the operation, were reviewed. Among the patients, 45 were administered hydrogen peroxide for hemostasis (study group) and 41 patients were not administered hydrogen peroxide during operation (control group).
RESULTS: No statistically significant difference was found between groups in terms of age, sex and, adenoid tissue size (p>0.05). The operation times of the study group were significantly lower than those of the control group (p=0.001; p<0.01). There was also a statistically significant difference between groups in terms of bleeding amount (p=0.001; p<0.01). Bleeding amount was significantly lower in the study group than in the control group.
CONCLUSION: In this study, we determined that administration of hydrogen peroxide with nasopharyngeal packing significantly decreases operation time and intraoperative bleeding in adenoidectomy patients.

Key words: Adenoidectomy, hemostasis, hydrogen peroxide, intraoperative bleeding.


Burak Kersin, Ahmet Keleş, Ekrem Karaca. The hemostatic efficacy of hydrogen peroxide in adenoidectomy. Praxis of ORL. 2022; 10(1): 30-35

Sorumlu Yazar: Burak Kersin, Türkiye: bkersin@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce