Praxis of ORL: Basit horlaması olan hastalar ve tıkayıcı uyku apnesi olan hastalar arasında depresyon, uykululuk ve depresyon şiddetinin karşılaştırılması | The comparison of depression, sleepiness and depression severity between patients with primary snoring and patients with obstructive sleep apnea
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  107-112
doi: 10.5606/kbbu.2014.10820

Basit horlaması olan hastalar ve tıkayıcı uyku apnesi olan hastalar arasında depresyon, uykululuk ve depresyon şiddetinin karşılaştırılması

Murat Salihoğlu1, Aytuğ Altundağ2, Hakan Balıbey3, Melih Çayönü4, Mustafa Tansel Kendirli5, Hakan Tekeli5
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul
2Istanbul Cerrahi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, Istanbul
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Istanbul
4Amasya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Amasya
5Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmada basit horlaması olan hastalar ve tıkayıcı uyku apnesi (TUA) olan hastalarda depresyon semptomlarının sıklığı, TUA şiddeti, uykululuk skoru ve depresyon semptomları arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışma Ocak 2010 - Haziran 2013 tarihleri arasında 105 gönüllü (93 erkek, 12 kadın; ort. yaş 47±13.2 yıl; dağılım 20-78 yıl) ile kliniğimizde yapıldı. Fizik muayene, Epworth Uykululuk Skalası ve Beck Depresyon Sayımı uygulandı. Yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş hastalar dört gruba ayrıldı: (i) basit horlaması olan kontrol grubu, (ii) hafif TUA grubu, (iii) orta TUA grubu ve (iv) şiddetli TUA grubu.
BULGULAR: Bu çalışmada başlıca dört ana sonuca ulaşıldı: (i) Apne-hipopne indeksi ile Beck Depresyon Sayımı skoru, Epworth Uykululuk Skalası skoru ve vücut kütle indeksi arasında anlamlı bir ilişki yoktu. (ii) Depresyon prevalansı açısından çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık vardı. Hafif ila orta dereceli depresyon, TUA hastalarında basit horlaması olan hastalardan daha yaygındı. (iii) Beck Depresyon Sayımı skoru, Epworth Uykululuk Skalası skoru ve vücut kütle indeksi ile anlamlı ilişkiye sahip değildi. (iv) Gündüz aşırı uykululuk açısından çalışma grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktu.
SONUÇ: Apne-hipopne indeksi ve Beck Depresyon Sayımı arasında ilişki olmamasına rağmen, TUA hastalarında basit horlaması olan hastalara kıyasla hafif ila orta dereceli depresyon daha yaygındı.

Anahtar Kelimeler: Beck depresyon sayımı, depresyon; Epworth uykululuk skalası; tıkayıcı uyku apnesi.


The comparison of depression, sleepiness and depression severity between patients with primary snoring and patients with obstructive sleep apnea

Murat Salihoğlu1, Aytuğ Altundağ2, Hakan Balıbey3, Melih Çayönü4, Mustafa Tansel Kendirli5, Hakan Tekeli5
1Department Of Otorhinolaryngology, Gata Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Division Of Otorhinolaryngology, Istanbul Surgery Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Psychiatry, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Otorhinolaryngology, Amasya University Training And Research Hospital, Amasya, Turkey
5Department Of Neurology, Gata Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the relationship between the frequency of depression symptoms, severity of obstructive sleep apnea (OSA), sleepiness score, and depression symptoms in patients with primary snoring and patients with OSA.
METHODS: This study was carried out with 105 volunteers (93 males, 12 females; mean age 47±13.2 years; range 20 to 78 years) between January 2010 and June 2013 in our clinic. Physical examination, Epworth sleepiness scale, and Beck depression inventory were applied. Age and sex matched patients were divided into four groups: (i) control group with primary snoring, (ii) mild OSA group (iii) moderate OSA group, and (iv) severe OSA group.
RESULTS: This study produced four major findings: (i) Apnea-hypopnea index was not significantly correlated with Beck depression inventory score, Epworth sleepiness scale score, and body mass index. (ii) There was a significant difference between study groups in terms of the prevalence of depression. Mild to moderate depression was more common in OSA patients than patients with primary snoring. (iii) Beck depression inventory score had no significant correlation with Epworth sleepiness scale score and body mass index. (iv) There was no significant difference between study groups in terms of excessive daytime sleepiness.
CONCLUSION: Although no correlation was present between apnea-hyponea index and Beck depression inventory, mild to moderate depression was more common in OSA patients compared to patients with primary snoring.

Key words: Beck depression inventory, depression; Epworth sleepiness scale; obstructive sleep apnea.


Murat Salihoğlu, Aytuğ Altundağ, Hakan Balıbey, Melih Çayönü, Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli. The comparison of depression, sleepiness and depression severity between patients with primary snoring and patients with obstructive sleep apnea. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 107-112

Sorumlu Yazar: Murat Salihoğlu, Türkiye: drmuratsali@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce