Praxis of ORL: Association of TBX21 gene polymorphism with nasal polyposis | TBX21 gen polimorfizminin nazal polipozis ile ilişkisi
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  145-150
doi: 10.5606/kbbu.2019.16056

Association of TBX21 gene polymorphism with nasal polyposis

Kerem Sami Kaya1, Pınar Ata2, Ömer Çağatay Ertugay3, Semra Külekçi4, Sema Zer Toros3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Kliniği, İstanbul, Turkey
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Turkey
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Turkey

AMAÇ: Bu çalışmada nazal polipozis (NP) ve transkripsiyon gen ailesi (T-box) promotör bölgesi gen (TBX21) polimorfizmi arasında muhtemel ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya Temmuz 2018 - Eylül 2018 tarihleri arasında daha önce NP nedeniyle ameliyat edilen veya tıbbi tedavi verilen 32 hasta (Grup 1) (23 erkek, 9 kadın; ort. yaş 42.5±15.0 yıl; dağılım, 18-83 yıl) ve multi-prick alerji test sonucu negatif olan ve herhangi bir nazal kavite patolojisi olmayan 50 sağlıklı kontrol (Grup 2) (21 erkek, 29 kadın; ort. yaş 32.7±9.9 yıl; dağılım, 18-83 yıl) dahil edildi. Tüm katılımcılarda TBX21 promotör bölgesinde -1993 T>C tek nükleotidli polimorfizm (SNP) araştırıldı.
BULGULAR: TBX21 heterozigot mutasyon taşıyıcı sayısı, Grup 1’de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.001). Grup 1’de alerji öyküsü olmayanlara kıyasla alerji öyküsü olanlarda alel mutasyon pozitifliği anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0.028).
SONUÇ: TBX21 heterozigot mutasyon oranı NP’li hastalarda daha yüksek bulundu. TBX21’in -1993 T>C polimorfizmi, NP’nin etiyopatogenezinde rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Alerji, nazal polipozis, T-bet, TBX21, treg.


TBX21 gen polimorfizminin nazal polipozis ile ilişkisi

Kerem Sami Kaya1, Pınar Ata2, Ömer Çağatay Ertugay3, Semra Külekçi4, Sema Zer Toros3
1Department of Otolaryngology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Medical Genetics, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Otolaryngology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the possible relationship between nasal polyposis (NP) and transcription gene family (T-box) promoter region gene (TBX21) polymorphism.
METHODS: This retrospective study included a total of 32 patients (23 males, 9 females; mean age 42.5±15.0 years; range, 18 to 83 years) who were previously operated or given medical treatment for NP (Group 1) and 50 healthy controls (21 males, 29 females; mean age 32.7±9.9 years; range, 18 to 83 years) with a negative multi-prick allergy test result without any nasal cavity pathology (Group 2) between July 2018 and September 2018. The -1993 T>C single nucleotide polymorphism (SNP) in the TBX21 promoter region was investigated in all participants.
RESULTS: The number of TBX21 heterozygous mutation carriers was statistically significantly higher in Group 1 (p=0.001). In Group 1, allele mutation positivity with an allergy history was significantly higher than those without allergy history (p=0.028).
CONCLUSION: We found a higher ratio of TBX21 heterozygous mutation in the patients with NP. The -1993 T>C polymorphism of TBX21 may play a role in the etiopathogenesis of the NP.

Key words: Allergy, nasal polyposis, T-bet, TBX21, treg.


Kerem Sami Kaya, Pınar Ata, Ömer Çağatay Ertugay, Semra Külekçi, Sema Zer Toros. TBX21 gen polimorfizminin nazal polipozis ile ilişkisi. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 145-150

Sorumlu Yazar: Kerem Sami Kaya, Türkiye: drkeremsamikaya@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce