Praxis of ORL: Alerjen spesifik immünoterapi ortalama trombosit hacmini ve tam kan inflamasyon belirteçlerini nasıl etkiler? | How does allergen-specific immunotherapy affect mean platelet volume and complete blood inflammation markers?
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  1-7
doi: 10.5606/kbbu.2021.16769

Alerjen spesifik immünoterapi ortalama trombosit hacmini ve tam kan inflamasyon belirteçlerini nasıl etkiler?

Zehra Çınar1, Özgür Yiğit1, Ela Araz Server1, Füsun Erdenen2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Alerji Ve İmmunoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada alerjen spesifik immünoterapinin (SİT) sistemik inflamasyonun temel göstergeleri olan ortalama trombosit hacmi (MPV), trombosit-lenfosit oranı (PLR), nötrofil-lenfosit oranı (NLR), eozinofil-lenfosit oranı (ELR), bazofil-lenfosit oranı (BLR) ve lenfosit-monosit oranını (LMR) ne yönde etkilediği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında medikal tedaviye dirençli mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit (AR) nedeniyle SİT uygulanan toplam 19 hasta (7 erkek, 12 kadın; ort. yaş: 33 yıl; dağılım, 18-45 yıl) ile 24 sağlıklı bireyin (12 erkek, 12 kadın; ort. yaş: 34 yıl; dağılım, 18-45 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar şu şekilde üç gruba ayrıldı: sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubu (Grup 1, n=24), immünoterapi öncesi (PreIT) grup (Grup 2, n=19) ve immünoterapi sonrası (PostIT) grup (Grup 3, n=19). Önceden belirlenen belirteçler, rutin tam kan sayımı analizlerinden hesaplandı ve sonuçlar PreIT, PostIT ve kontrol grupları arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: PreIT grubuna kıyasla, PostIT grubunda SİT sonrası MPV anlamlı düzeyde arttı (p<0.05). PreIT grubuna kıyasla, PostIT grubunda trombosit, nötrofil, eozinofil, lenfosit ve monosit sayıları ve PLR, NLR, ELR ve LMR değerleri anlamlı düzeyde farklılık göstermedi (p>0.05). PostIT grubunun bazofil ve BLR değerleri, PreIT grubuna kıyasla anlamlı düzeyde azaldı (p<0.05).
SONUÇ: Bu sonuçlara göre, yalnızca lokal inflamasyonun değil, aynı zamanda sistemik inflamasyonun da AR patogenezine katkıda bulunduğu ve yalnızca lokal inflamasyonun değil, sistemik inflamasyonun da SİT ile baskılanabileceği sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Alerjen spesifik immünoterapi, alerjik rinit, bazofil, bazofil-lenfosit oranı tam kan inflamasyon belirteçleri, ortalama trombosit hacmi.


How does allergen-specific immunotherapy affect mean platelet volume and complete blood inflammation markers?

Zehra Çınar1, Özgür Yiğit1, Ela Araz Server1, Füsun Erdenen2
1University Of Health Sciences, Istanbul Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Istanbul Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine Allergy And Immunology Clinic, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate how allergen-specific immunotherapy (ASI) affected mean platelet volume (MPV), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), eosinophil-to-lymphocyte ratio (ELR), basophil-to-lymphocyte ratio (BLR), and lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR), which are essential indicators of systemic inflammation.
METHODS: Medical records of a total of 19 patients (7 males, 12 females; mean age: 33 years; range, 18 to 45 years) who received ASI for medical treatment-resistant seasonal or perennial allergic rhinitis (AR) and 24 healthy individuals (12 males, 12 females; mean age: 34 years; range, 18 to 45 years) were retrospectively analyzed between January 2015 and January 2020. The patients were divided into three groups as follows: control group including healthy individuals (Group 1, n=24); pre-immunotherapy (PreIT) treatment (Group 2, n=19); and post-immunotherapy (PostIT) treatment group (Group 3, n=19). The prespecified markers were calculated from the routine complete blood count analyses and the results were compared among the PreIT, PostIT, and control groups.
RESULTS: The MPV after ASI significantly increased in the PostIT group, compared to the PreIT group (p<0.05). The platelet, neutrophil, eosinophil, lymphocyte, and monocyte counts and PLR, NLR, ELR, and LMR values of the PostIT group did not significantly differ, compared to the PreIT group (p>0.05). Basophil and BLR values of the PostIT group significantly decreased, compared to the PreIT group (p<0.05).
CONCLUSION: Based on these results, it can be concluded that not only local inflammation, but also systemic inflammation contribute to the pathogenesis of AR, and not only local inflammation, but also systemic inflammation can be suppressed with ASI.

Key words: Allergen specific immunotherapy, allergic rhinitis, basophil, basophil-to-lymphocyte ratio, complete blood inflammation markers, mean platelet volume.


Zehra Çınar, Özgür Yiğit, Ela Araz Server, Füsun Erdenen. How does allergen-specific immunotherapy affect mean platelet volume and complete blood inflammation markers?. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Zehra Çınar, Türkiye: drzehradonmez@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce