Praxis of ORL: Keratokonuslu hastalarda işitme durumunun değerlendirilmesi: Bir olgu-kontrol çalışması | Evaluation of hearing status in patients with keratoconus: A case-control study
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  70-75
doi: 10.5606/kbbu.2020.17894

Keratokonuslu hastalarda işitme durumunun değerlendirilmesi: Bir olgu-kontrol çalışması

Mustafa Çelik1, Erdinç Bozkurt2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada keratokonuslu hastaların işitme durumu değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu olgu-kontrol çalışmasına 23’ü (12 erkek, 11 kadın; ort. yaş 31.6±7.8 yıl; dağılım, 20-46 yıl) keratokonus tanısı almışken 33’ünde (13 erkek, 20 kadın; ort yaş 30.8±4.4 yıl; dağılım, 18-49 yıl) hiçbir göz hastalığı olmayan (kontrol grubu) 56 denek (25 erkek, 31 kadın; ort. yaş 31.2±7.5 yıl; dağılım, 18-49 yıl) dahil edildi. Tüm hastalarda saf ses odyometrisi, immitansmetrik ölçümler ve işitsel beyin sapı yanıtı testleri uygulandı. Grupların odyolojik test sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grupların yaş ve cinsiyet dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (sırasıyla, p=0.336 ve p=0.125). Kontrol grubunda 2000 Hz’deki akustik refleks değeri keratokonus grubundan anlamlı şekilde yüksekti (p=0.030; p<0.05). Grupların diğer akustik refleks ölçümlerinde anlamlı farklılık yoktu (tüm p değerleri >0.05). İşitsel beyin sapı yanıtı testi ölçümlerinde I-III, III-V ve I-V dalga gecikmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (tüm p değerleri >0.05).
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, keratokonuslu hastalarda işitme kaybı beklenmemektedir. Dolayısıyla, bu hastalarda rutin işitme muayenesine gerek olmadığına inanıyoruz. Daha büyük örneklem boyutları olan, uzun süreli takip çalışmaları gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Akustik refleks, işitsel beyin sapı yanıtı, işitme, keratokonus, kulak zarı


Evaluation of hearing status in patients with keratoconus: A case-control study

Mustafa Çelik1, Erdinç Bozkurt2
1Department of Otolaryngology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey
2Department of Ophthalmology, Kafkas University, Faculty of Medicine, Kars, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the hearing status of patients with keratoconus.
METHODS: This case-control study, conducted between November 2018 and April 2019, included 56 subjects (25 males, 31 females; mean age 31.2±7.5 years; range, 18 to 49 years) 23 of whom (12 males, 11 females; mean age 31.6±7.8 years, 20 to 46 years) were diagnosed with keratoconus while 33 (13 males, 20 females; mean age 30.8±4.4 years; range, 18 to 49 years) had no eye disease (control group). Pure tone audiometry, immitansmetric measurements, and auditory brainstem response tests were performed in all patients. Audiological test results of the groups were compared.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the age and gender distribution of the groups (p=0.336 and p=0.125, respectively). In the control group, the acoustic reflex value of 2,000 Hz was significantly higher than the keratoconus group (p=0.030; p<0.05). There was no significant difference in the other acoustic reflex measurements of the groups (all p values >0.05). There was no statistically significant difference between the I-III, III-V, and I-V wave latencies in the auditory brainstem response test measurements (all p values >0.05).
CONCLUSION: According to the results of this study, hearing loss is not expected in patients with keratoconus. Therefore, we believe that there is no need for a routine hearing examination in such patients. Long-term follow-up studies with larger sample sizes are needed.

Key words: Acoustic reflex, auditory brainstem response, hearing, keratoconus, tympanic membrane


Mustafa Çelik, Erdinç Bozkurt. Evaluation of hearing status in patients with keratoconus: A case-control study. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 70-75

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye: dr.mcelik@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce