Praxis of ORL: Ameliyat sonrası ödemi önlemek için piezocerrahi ve antiinflamatuvar ilaç kullanımı: Lateral nazal radyografi kullanarak objektif değerlendirme | Use of piezosurgery and an anti-inflammatory medication to prevent postoperative edema: Objective assessment using lateral nasal radiography
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  76-82
doi: 10.5606/kbbu.2020.18291

Ameliyat sonrası ödemi önlemek için piezocerrahi ve antiinflamatuvar ilaç kullanımı: Lateral nazal radyografi kullanarak objektif değerlendirme

Ali Seyed Resuli
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada rinoplasti sonrasında piezocerrahi uygulanır ve antiinflamatuvar ajanlar reçetelenirse ödem dahil morbiditelerin önlenip önlenemeyeceği araştırıldı.
YÖNTEMLER: Aralık 2019 - Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu prospektif çalışmaya açık rinoplasti geçirdi 96 hasta (57 erkek, 39 kadın; ort. yaş 25.6 yıl; dağılım, 18-35 yıl) dahil edildi. Hastalar randomize şekilde dört gruba ayrıldı: grup 1 konvansiyonel osteotomi geçirdi, grup 2’ye bir antiinflamatuvar ajan reçetelemesiyle konvansiyonel osteotomi uygulandı, grup 3’e piezocerrahi uygulandı ve grup 4’e bir antiinflamatuvar ajan reçetelemesiyle piezocerrahi uygulandı. Ameliyat sonrası ödem bir, üç ve yedinci günlerde lateral nazal radyografi yoluyla değerlendirildi.
BULGULAR: Nazal ödem skorları konvansiyonel değil, piezoelektrik osteotomi uygulandığında anlamlı şekilde daha düşüktü. Antiinflamatuvar ajan konvansiyonel osteotomiden bir gün sonra ödemi anlamlı şekilde azalttı fakat ajanın her iki tip cerrahiden sonra diğer hiçbir zamanda etkisi olmadı.
SONUÇ: Piezocerrahi, rinoplastik osteotomiden sonra ödemi etkili şekilde önler. Tek doz antiinflamatuvar terapi konvansiyonel cerrahi sonrası bir günden sonra etkili değilken piezocerrahi sonrası hiç etkili değildi. Lateral nazal radyografi doğru, pratik, kolay erişilebilir, masrafsız ve objektiftir.

Anahtar Kelimeler: Ödem, lateral nazal radyografi, osteotomi, piezocerrahi, rinoplasti


Use of piezosurgery and an anti-inflammatory medication to prevent postoperative edema: Objective assessment using lateral nasal radiography

Ali Seyed Resuli
Department of Otolaryngology, Istanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate if morbidities after rhinoplasty, including edema, can be prevented if piezosurgery is employed and anti-inflammatory agents are prescribed.
METHODS: This prospective study, conducted between December 2019 and March 2020, included 96 patients (57 males, 39 females; mean age 25.6 years; range, 18 to 35 years) who underwent open rhinoplasty. Patients were randomly divided into four groups: group 1 underwent conventional osteotomy, group 2 was performed conventional osteotomy with prescription of an anti-inflammatory agent, group 3 was performed piezosurgery, and group 4 was performed piezosurgery with prescription of an anti-inflammatory agent. Postoperative edema was evaluated via lateral nasal radiography on days one, three, and seven.
RESULTS: Nasal edema scores were significantly lower when piezoelectric rather than conventional osteotomy was performed. An anti-inflammatory agent significantly reduced edema one day after conventional osteotomy but the agent had no effect at any other time after either type of surgery.
CONCLUSION: Piezosurgery effectively prevents edema after rhinoplastic osteotomy. Single dose anti-inflammatory therapy was not effective later than one day after conventional surgery and not at all after piezosurgery. Lateral nasal radiography is accurate, practical, easily accessible, inexpensive, and objective.

Key words: Edema, lateral nasal radiography, osteotomy, piezosurgery, rhinoplasty


Ali Seyed Resuli. Use of piezosurgery and an anti-inflammatory medication to prevent postoperative edema: Objective assessment using lateral nasal radiography. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 76-82

Sorumlu Yazar: Ali Seyed Resuli, Türkiye: a.s.resul@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce