Praxis of ORL: Computed tomography analysis of concomitance of concha bullosa, septal deviation and maxillary sinusitis | Konka bülloza, septum deviasyonu ve maksiller sinüzit birlikteliğinin bilgisayarlı tomografi analizi
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 3  120-125
doi: 10.5606/kbbu.2019.18894

Computed tomography analysis of concomitance of concha bullosa, septal deviation and maxillary sinusitis

Semra Külekçi1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Barış Naiboğlu3, Kaan Meriç4, Ebru Doğaner4, Shahrouz Sheideai3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Istanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmada paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak konka bülloza (KB), nazal septum deviasyonu (NSD) ve maksiller sinüzitin ilişkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Radyoloji bölümüne sevk edilen 205 hastanın (86 erkek, 119 kadın; ort. yaş 38.2±14.7 yıl; dağılım, 10-85 yıl) paranazal sinüs BT bulguları retrospektif olarak incelendi. Sinonazal bölgeyle ilgili olası yakınması olan hastalara BT uygulandı. Nazal ve/veya paranazal cerrahi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Koronal BT kesitleri KB, NSD, maksiller sinüsteki mukozal kalınlaşma (MK) ve maksiller sinüs ostiumu açısından incelendi.
BULGULAR: Tek taraflı KB ve kontralateral NSD arasında güçlü ilişki vardı (p=0.02). Mukozal kalınlaşma ve NSD arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu (p=0.18). Mukozal kalınlaşma, KB ve NSD arasında tarafları açısından anlamlı ilişki yoktu. Mukozal kalınlaşma ve maksiller sinüs ostium genişliği arasında ilişki yoktu.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız KB’nin kontralateral NSD ile ilişkili olduğunu gösterdi. Buna bağlı olarak, NSD’si olan hastalarda nazal septum cerrahisi öncesi KB varlığını araştırmak için paranazal BT gerekli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, konka bülloza, septum deviasyonu, sinüzit.


Konka bülloza, septum deviasyonu ve maksiller sinüzit birlikteliğinin bilgisayarlı tomografi analizi

Semra Külekçi1, Çiğdem Kalaycık Ertugay2, Barış Naiboğlu3, Kaan Meriç4, Ebru Doğaner4, Shahrouz Sheideai3
1Department of Otolaryngology, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, University of Health Sciences Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the association of concha bullosa (CB), nasal septal deviation (NSD), and maxillary sinusitis using paranasal sinus computed tomography (CT).
METHODS: We retrospectively reviewed the paranasal sinus CT findings of 205 patients (86 males, 119 females; mean age 38.2±14.7 years; range, 10-85 years) referred to the department of radiology. We performed CT to patients with possible complaints related to the sinonasal region. Patients with a history of nasal and/or paranasal surgery were excluded from the study. Coronal CT sections were examined for CB, NSD, mucosal thickening (MT) of maxillary sinus and maxillary sinus ostium.
RESULTS: There was a strong association between unilateral CB and contralateral NSD (p=0.02). There was no statistically significant association between MT and NSD (p=0.18). There was no significant association between MT, CB and NSD in terms of their sides. There was no association between MT and the width of maxillary sinus ostium.
CONCLUSION: Our study findings showed that CB was associated with contralateral NSD. Thus paranasal CT might be needed in patients with NSD before nasal septal surgery to investigate the presence of CB.

Key words: Computed tomography, concha bullosa, septal deviation, sinusitis.


Semra Külekçi, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Barış Naiboğlu, Kaan Meriç, Ebru Doğaner, Shahrouz Sheideai. Konka bülloza, septum deviasyonu ve maksiller sinüzit birlikteliğinin bilgisayarlı tomografi analizi. Praxis of ORL. 2019; 7(3): 120-125

Sorumlu Yazar: Semra Külekçi, Türkiye: skulekcikbb@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce