Praxis of ORL: Subklinik hipotroidizmli hastalarda işitme düzeyleri | Hearing levels in patients with subclinical hypothyroidism
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  17-21
Subklinik hipotroidizmli hastalarda işitme düzeyleri

Kamran Sarı1, Mesut Sipahi2, Nagihan Sarı3, Tekin Yıldırım4, Ergin Arslan2, Mahmut Özkırış1
1Bozok Ünv. Tıp Fak. Kbb Abd
2Bozok Ünv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Abd
3Bozok Ünv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd
4Bozok Ünv. Tıp Fak. İç Hastalıkları Abd

AMAÇ: Bu çalışmada, subklinik hipotiroidizmli hastaların işitme düzeyleri saf ses odyometrisi ile incelendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Kasım 2014 - Ekim 2015 tarihleri arasında kliniğimizde subklinik hipotiroidizm tanısı konulan 28 hasta (6 erkek, 22 kadın; ort. yaş 42.6 yıl; dağılım 22-63 yıl) ve 29 sağlıklı kontrol (9 erkek, 20 kadın; ort. yaş 41.8 yıl; dağılım 18-61 yıl) dahil edildi. Tüm katılımcılara saf ses odyometrisi uygulandı. Saf ses ortalamaları 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz’de ölçüldü.
BULGULAR: Hasta grubunda sol kulakta 1000, 2000 ve 4000 Hz’de saf ses ortalamaları kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede daha yüksek idi (p<0.05). Hasta grubunda beş hastada işitme kaybı vardı (dört hastada sensörinöral işitme kaybı, bir hastada bir kulakta iletim, diğer kulakta miks tip işitme kaybı). Kontrol grubunda iki bireyde işitme kaybı saptandı (her ikisi de sensörinöral işitme kaybı). Subklinik hipotiroidili hastalarda saf ses ortalamaları, belli frekanslar dışında kontrol grubu ile benzerdi.
SONUÇ: Çalışmamızda işitme kayıplı hasta sayısı kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Bu yüzden subklinik hipotiroidili hastaların belli aralıklarla tonal odyometri ile değerlendirilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Odyometri, işitme kaybı; subklinik hipotiroidizm.


Hearing levels in patients with subclinical hypothyroidism

Kamran Sarı1, Mesut Sipahi2, Nagihan Sarı3, Tekin Yıldırım4, Ergin Arslan2, Mahmut Özkırış1
1Bozok University School Of Medicine Department Of Otolaryngology
2Bozok University School Of Medicine Department Of General Surgery
3Bozok University School Of Medicine Department Of Obstetric And Gynecology
4Bozok University School Of Medicine Department Of İnternal Medicine

OBJECTIVE: This study aims to analyze the hearing levels of patients with subclinical hypothyroidism with pure-tone audiometry.
METHODS: The study included 28 patients (6 males, 22 females; mean age 42.6 years; range 22 to 63 years) diagnosed with subclinical hypothyroidism at our clinic between November 2014 and October 2015 and 29 healthy controls (9 males, 20 females; mean age 41.8 years; range 18 to 61 years). Pure-tone audiometry was performed to all participants. Pure-tone averages were measured at 250, 500, 1000, 2000, 4000, and 8000 Hz.
RESULTS: In the patient group, pure-tone averages in left ear were significantly higher compared to the control group at 1000, 2000, and 4000 Hz (p<0.05). In the patient group, five patients had hearing loss (sensorineural hearing loss in four patients, conductive type hearing loss at one ear and mix type hearing loss at the other ear in one patient). Hearing loss was detected in two individuals in the control group (both sensorineural hearing loss). In patients with subclinical hypothyroidism, pure-tone averages were similar with the control group except for certain frequencies.
CONCLUSION: In our study patients with hearing loss were higher than control group. For this reason in patients with subclinical hypothyroidi we recommend evaluation with pure- tone audiometry in certain intervals.

Key words: Audiometry, hearing loss; subclinical hypothyroidism.


Kamran Sarı, Mesut Sipahi, Nagihan Sarı, Tekin Yıldırım, Ergin Arslan, Mahmut Özkırış. Hearing levels in patients with subclinical hypothyroidism. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Kamran Sarı, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce