Praxis of ORL: Otosklerozlu olguların analizi | Analysis of the cases of otosclerosis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 3  105-110
doi: 10.5606/kbbu.2016.22448

Otosklerozlu olguların analizi

Bahar Çolpan, Kayhan Öztürk, Çağdaş Elsürer, Ertuğrul Kibar, Ömer Erdur
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, otoskleroz ameliyatı olan hastaların ameliyat yöntemi, işitme sonuçları ve komplikasyonları literatür eşliğinde değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Haziran 2010 - Haziran 2015 tarihleri arasında kliniğimizde otoskleroz tanısı konularak ameliyat edilen 50 hastanın (21 erkek, 33 kadın ort. yaş 38±15 yıl; dağılım 18-67 yıl) dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların muayene bulguları, uygulanan ameliyat yöntemleri, kullanılan protezler, işitmedeki kazanç ve değişiklikler ile karşılaşılan komplikasyonlar değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik yolu eşikleri karşılaştırılarak fonksiyonel kazanç oranları hesaplandı.
BULGULAR: Elli otoskleroz hastasının 54 kulağına stapedotomi ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında hastaların hava yolu işitme eşikleri ve hava-kemik aralıklarında istatistiksel olarak anlamlı oranda azalma saptandı. Ameliyat sonrası 46 hastada (%85.1) fonksiyonel başarı elde edildi. Hastaların birinde inkus dislokasyonu, üçünde korda timpani hasarı, birinde yüzen taban ve iki hastada da total sensörinöral işitme kaybı gözlendi. Beş hastada da geçici vertigo şikayeti gözlendi.
SONUÇ: Klasik yöntemle uygulanan stapedotomi, yüksek başarı oranı ve düşük komplikasyon oranları ile başarılı bir tedavi yöntemidir. Ameliyatın nadir de olsa ciddi morbiditeye neden olan komplikasyonlarının olabileceği akılda tutulmalı ve medikolegal sorunlar ile karşılaşmamak için hastalar ameliyat öncesi bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hava-kemik aralığı, iletim tipi işitme kaybı; otoskleroz; stapes ameliyatı.


Analysis of the cases of otosclerosis

Bahar Çolpan, Kayhan Öztürk, Çağdaş Elsürer, Ertuğrul Kibar, Ömer Erdur
Department of Otolaryngolgy, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the surgical method, hearing results and complications of patients undergoing surgery for otosclerosis, in the light of literature.
METHODS: We retrospectively examined the records of 50 patients (21 males, 33 females; mean age 38±15 years; range 18 to 67 years) who were diagnosed with otosclerosis and underwent surgery in our clinic between June 2010 and June 2015. We evaluated the examination findings of the patients, surgical procedures applied, prostheses that were used, gains and changes in hearing, and complications. The rates of functional gain were calculated by comparing pre- and postoperative air-bone conduction thresholds.
RESULTS: Stapedotomy surgery was applied to 54 ears of 50 otosclerosis patients. Statistically significant reduction was detected in airway hearing thresholds and in air-bone gaps of patients following the surgery. After surgery, functional success was accomplished in 46 patients (85.1%). We observed incus dislocation in one patient, chorda tympani injury in three, floating base in one, and total sensorineural hearing loss in two patients. We also observed temporary vertigo complaint in five patients.
CONCLUSION: Stapedotomy applied with the conventional method is a successful method of treatment with high success rate and low complication rates. It should be kept in mind that there may be rare complications of the surgery causing serious morbidity, and patients should be informed prior to surgery to avoid medicolegal problems.

Key words: Air-bone gap, conductive hearing loss; otosclerosis; stapes surgery.


Bahar Çolpan, Kayhan Öztürk, Çağdaş Elsürer, Ertuğrul Kibar, Ömer Erdur. Analysis of the cases of otosclerosis. Praxis of ORL. 2016; 4(3): 105-110

Sorumlu Yazar: Ömer Erdur, Türkiye: dromerdur@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce