Praxis of ORL: Tek taraflı kronik otitis media ile nazal septum ve östaki tüpü açılarının ilişkisi | Relationship between unilateral chronic otitis media and nasal septal and eustachian tube angles
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  38-42
doi: 10.5606/kbbu.2019.24008

Tek taraflı kronik otitis media ile nazal septum ve östaki tüpü açılarının ilişkisi

Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Pınar Akova Soytaş, Ersin Vanlı, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tek taraflı kronik otitis media (KOM) ile östaki tüpü açısı ve nazal septum açısı arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Tek taraflı KOM nedeniyle kliniğimizde ameliyat edilen 79 hasta (40 erkek, 39 kadın; ort. yaş 41.0±13.5 yıl; dağılım, 18-60 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tek taraflı KOM hasta grubu ve diğer sağlıklı kulak kontrol grubu olarak kullanıldı. Hastaların ameliyat öncesi temporal kemik bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri kullanılarak östaki tüpü ve nazal septum deviasyonu açıları ölçüldü ve veriler karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grupları arasında septum açısı ve östaki tüpü açısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (sırasıyla, p=0.346 ve p=0.312). Ayrıca, hasta ve kontrol grupları arasında östaki tüpü açı ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.748).
SONUÇ: Orta kulak hastalıkları açısından östaki tüpünün yapısal ve fonksiyonel özellikleri önemli olmasına rağmen, östaki tüpü açı ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Ayrıca, septum açısı ile ilgili olarak sağlam kulak ve hastalıklı kulak arasında anlamlı farklılık saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Kronik otit, östaki tüpü açısı; nazal septum deviasyonu.


Relationship between unilateral chronic otitis media and nasal septal and eustachian tube angles

Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Pınar Akova Soytaş, Ersin Vanlı, Suat Turgut
Department of Otolaryngology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the relationship between unilateral chronic otitis media (COM) and eustachian tube angle and nasal septal angle.
METHODS: The study included 79 patients (40 males, 39 females; mean age 41.0±13.5 years; range, 18 to 60 years) who were operated in our clinic due to unilateral COM. Unilateral COM was used as the patient group and the other healthy ear was used as the control group. Patients’ eustachian tube and nasal septal deviation angles were measured using their preoperative temporal bone computed tomography imaging and the data were compared.
RESULTS: No statistically significant correlation was detected between the patient and control groups in terms of the septal angle and eustachian tube angle (p=0.346 and p=0.312, respectively). Also, there was no statistically significant correlation between the patient and control groups in terms of the eustachian tube angle averages (p=0.748).
CONCLUSION: Although the structural and functional features of the eustachian tube are significant in terms of middle ear diseases, we did not find any statistically significant difference in eustachian tube angle averages. In addition, we did not detect any significant difference in relation to septal angle between the intact ear and diseased ear.

Key words: Chronic otitis, eustachian tube angle; nasal septal deviation.


Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Pınar Akova Soytaş, Ersin Vanlı, Suat Turgut. Relationship between unilateral chronic otitis media and nasal septal and eustachian tube angles. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 38-42

Sorumlu Yazar: Kerem Sami Kaya, Türkiye: drkeremsamikaya@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce