Praxis of ORL: Sinonazal inverted papillom hastalarında paranazal sinüs varyasyonlarının değerlendirilmesi | Evaluation of paranasal sinus variations among patients with a diagnosis of sinonasal inverted papilloma
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  18-25
doi: 10.5606/kbbu.2021.24582

Sinonazal inverted papillom hastalarında paranazal sinüs varyasyonlarının değerlendirilmesi

Senem Kurt Dizdar1, Merve Ekici Bektaş1, Burçin Ağrıdağ2, Suat Turgut1
1SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, inverted papillom (İP) tanılı hastalarda lezyona eşlik eden paranasal sinüs anatomik varyasyonları (PNSV) ve lezyon tarafı ile olan ilişkileri araştırıldı ve PNSV’nin İP etiyolojisindeki yeri belirlendi.
YÖNTEMLER: Ocak 2013 ve Aralık 2019 tarihleri arasında histopatolojik olarak IP tanısı konmuş toplam 35 hastanın (24 erkek, 11 kadın; ort. yaş: 52.5±13.9 yıl; dağılım, 17-85 yıl) bilgisayarlı paranasal sinüs tomografileri retrospektif olarak incelendi. Hastalarda İP tarafları ve sağlam taraflar belirlendi. Paranasal sinüs anatomik varyasyonları olarak septal deviasyon (SD) konka bülloza (KB), frontal sinüs hipoplazisi (FH), maksiler sinüs hipoplazisi (MH), çift orta konka (ÇK) ve Haller hücresi (HH) ve Agger Nasi (AN) araştırıldı. Genel anatomik varyasyon dağılımına ve İP tarafı ile sağlam taraf arasındaki anatomik varyasyon farklılıklarına bakıldı.
BULGULAR: Sağlam tarafta sık görülen anatomik varyasyonlar sırasıyla SD (%40), KB (%31.4), AN (%17.1) ve FH (%8.6) oldu. İnverted papillom tarafında sık görülen anatomik varyasyonlar sırasıyla MH (%8.6) ve HH (%17.1) idi. İnverted papillomlu tarafta KB görülme oranı, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (%31.4’e kıyasla %11.4; p=0.039). Sağlam tarafta en yüksek bulunan varyasyon SD olmasına rağmen, İP tarafına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p=0.405).
SONUÇ: İnverted papillom etiyolojisinde yer alan faktörler her iki nazal kaviteyi aynı anda etkilemektedir. Genellikle tek taraflı görüldüğü bilinen İP etiyolojisinde iki nazal kavite arasında farklılık doğuran önemli faktörlerden biri anatomik varyasyonlardır. Konka bülloza ve septum deviasyonu gibi nazal kaviteyi daraltıp karşı taraf nazal mukozada kompansatuvar değişiklikler yapabilen bu anatomik varyasyonlar, tek başına olmasa da diğer etiyolojik faktörler ile bir araya geldiklerinde, IP etiyolojisinde kolaylaştırıcı rol oynayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, inverted papillom, paranasal sinüs varyasyonları, septal deviasyon.


Evaluation of paranasal sinus variations among patients with a diagnosis of sinonasal inverted papilloma

Senem Kurt Dizdar1, Merve Ekici Bektaş1, Burçin Ağrıdağ2, Suat Turgut1
1Deparmant of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Deparmant of Radiology, University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the paranasal sinus anatomic variations (PNSV) presenting with the lesion and the relation with the lesion side in the patients with a diagnosis of inverted papilloma (IP) and to identify the role of PNSV in IP etiology.
METHODS: Between January 2013 and December 2019, computed paranasal sinus tomography of a total of 35 patients (24 males, 11 females; mean age: 52.5±13.9 years; range, 17 to 85 years) who were histopathologically diagnosed with IP were retrospectively analyzed. Among the patients, the IP sides and healthy sides were identified. As PNSV, septal deviation (SD) concha bullosa (CB), frontal sinus hypoplasia (FH), maxillary sinus hypoplasia (MH), double middle turbinate (DMT), Haller cell (HH) and Agger Nasi (AN) were investigated. General anatomical variation distribution and differences in anatomic variation between the IP side and healthy side were examined.
RESULTS: The most common PNSVs on the healthy side were SD (40%), CB (31.4%), AN (17.1%), and FH (8.6%). The most common PNSVs on the IP side were MH (8.6%) and HH (17.1%), respectively. The incidence of CB on the IP side was found to be statistically significantly lower (11.4% vs. 31.4%; p=0.039). Although SD was the most common variation on the healthy side, there was no statistically significant difference compared to the IP side (p=0.405).
CONCLUSION: Factors involved in IP etiology affect both nasal cavities simultaneously. In general, IP is seen unilaterally and anatomic variations are one of the important factors which cause a difference between the two nasal cavities. These anatomic variations such as CB and SD, which can narrow the nasal cavity and cause compensatory changes in the contralateral nasal mucosa, may have a facilitatory role in the etiology of IP when combined with other etiological factors.

Key words: Concha bullosa, inverted papilloma, paranasal sinus variations, septal deviation.


Senem Kurt Dizdar, Merve Ekici Bektaş, Burçin Ağrıdağ, Suat Turgut. Evaluation of paranasal sinus variations among patients with a diagnosis of sinonasal inverted papilloma. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 18-25

Sorumlu Yazar: Senem Kurt Dizdar, Türkiye: senemkurtdizdar@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce