Praxis of ORL: Parafarengeal bölgeye minimal invaziv yaklaşım: Nazal spekulumun olağan dışı kullanımı | Minimally-invasive approach to parapharyngeal space: Extraordinary use of nasal speculum
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  104-108
doi: 10.5606/kbbu.2020.25238

Parafarengeal bölgeye minimal invaziv yaklaşım: Nazal spekulumun olağan dışı kullanımı

Emine Deniz Gözen, Murat Yener, Burak Erdur, Harun Cansız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada parafarengeal bölge (PB) tümörlerinin çıkarılmasında Killian’ın nazal spekulumunun cerrahi alanın ekartasyonu ve kitlenin diseksiyonu için kullanımı konusunda klinik deneyimimiz ve cerrahi sonuçlar sunuldu.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2014 ve Ekim 2017 tarihleri arasında PB tümörü tanısı konulan ve cerrahi olarak tedavi edilen 13 hasta (6 erkek, 7 kadın; medyan yaş 28 yıl; dağılım, 3-63 yıl) dahil edildi. Tüm hastalara nazal spekulum yardımı ile transoral veya transservikal eksizyon uygulandı.
BULGULAR: Parafarengeal kitleyi çıkarmak için nazal spekulum yardımı ile transoral (n=4) veya transservikal (n=9) eksizyon yapıldı. Dört hastada kitle malign [rabdomiyosarkom (n=1), düşük evre miyofibroblastik sarkom (n=1), malign schwannom (n=1) ve adenokarsinom (n=1)] iken dokuz hastada tümör benign idi: pleomorfik adenom (n=4), schwannom (n=3), paraganglion (n=1) ve ganglionöroma (n=1). Ameliyat sonrası komplikasyonlar tek taraflı vokal kord paralizisi (n=2) ve tek taraflı hypoglossus paralizisi (n=1) idi. Ortalama üç yıllık takipte hiçbir hastada nüks görülmedi.
SONUÇ: Kompleks anatomik yapısı ve majör damar ve sinir içeriği nedeniyle PB cerrahisi hala zordur ve çeşitli ekipmanlar ile teknolojik araçların yardımını gerektirir. Killian’ın uzun bıçaklı nazal spekulumu minimal insizyon ile güvenli ameliyatlar yapılmasına yardımcı olabilir. Tekniğin gerektiğinde endoskop ya da mikroskop ile birleştirilmesi daha iyi görüntü ve daha az komplikasyon ile cerrahi rahatlığı artırır.

Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv, nazal spekulum, parafarengeal bölge


Minimally-invasive approach to parapharyngeal space: Extraordinary use of nasal speculum

Emine Deniz Gözen, Murat Yener, Burak Erdur, Harun Cansız
Department of Otolaryngology, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to present our clinical experience and surgical outcomes of removal of parapharyngeal space (PPS) tumors by the use of Killian’s nasal speculum for retraction of the surgical field and dissection of the mass.
METHODS: This retrospective study included 13 patients (6 males, 7 females; median age 28 years; range, 3 to 63 years) diagnosed and surgically treated for PPS tumors between January 2014 and October 2017. All patients underwent nasal speculum-assisted transoral or transcervical excision.
RESULTS: Nasal speculum-assisted transoral (n=4) or transcervical (n=9) excision was performed to remove parapharyngeal mass. Four patients had malignant mass [rhabdomyosarcoma (n=1), low grade myofibroblastic sarcoma (n=1), malignant schwannoma (n=1) and adenocarcinoma (n=1)] while nine patients had benign tumors: pleomorphic adenoma (n=4), schwannoma (n=3), paraganglioma (n=1) and ganglioneuroma (n=1). Postoperative complications were unilateral vocal cord paralysis (n=2) and unilateral hypoglossal paralysis (n=1). None of the patients had recurrence at a mean of three-year follow up.
CONCLUSION: Due to its complex anatomical structure and major vascular and neural contents, the surgery of PPS is still a challenge and requires the help of various equipment and technological tools. Killian’s long bladed nasal speculum may aid in performing safe operations with minimal incision. Combining the technique with endoscopes or microscopes when necessary increases surgical comfort with better vision and lesser complications.

Key words: Minimally invasive, nasal speculum, parapharyngeal space


Emine Deniz Gözen, Murat Yener, Burak Erdur, Harun Cansız. Minimally-invasive approach to parapharyngeal space: Extraordinary use of nasal speculum. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 104-108

Sorumlu Yazar: Emine Deniz Gözen, Türkiye: nazas39@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce