Praxis of ORL: Organik patolojisi olmayan, globus farengeus ile başvuran hastaların değerlendirilmesi | Evaluation of patients presenting with globus pharyngeus, with no organic pathology
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2018  Cilt: 6  Sayı: 3  102-104
doi: 10.5606/kbbu.2018.25743

Organik patolojisi olmayan, globus farengeus ile başvuran hastaların değerlendirilmesi

Fatma Çaylaklı, Haluk Yavuz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada globus farengeus ile başvuran hastalarda altta yatan herhangi bir kötü hastalık olasılığının elenerek hastaların endişelerinin giderilmesinin uzun dönemde yakınmalarının devamlılığı üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Ocak 1999 - Aralık 2014 tarihleri arasında boğazında bir şey varmış hissi ile kliniğimize başvuran ve baryumlu farengoözefagografi, boyun ultrasonografisi veya bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilen 57 hasta (19 erkek, 38 kadın; ort. yaş 39.5±12 yıl) dahil edildi. Hastalarla telefon görüşmesi ile temasa geçildi ve yakınmalarının devam edip etmediği sorgulandı.
BULGULAR: Toplam 44 hastanın (%77; 11 erkek, 33 kadın) yakınması geçti. Erkeklerin %58’inin ve kadınların %87’sinin yakınması geçerken aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Hastaların başvuru sırasındaki yakınma süreleri bir yıldan kısa (kısa süreli) ve bir yıldan uzun (uzun süreli) şeklinde sınıflandırıldı. Kısa süreli yakınması olan grubun %71’inin (12/17) yakınması geçerken uzun süreli yakınması olan grubun %80’inin (32/40) yakınması geçti. Hastaların başvuru sırasındaki yakınma süreleri yakınmanın geçip geçmemesi üzerinde etkili değildi (p>0.05).
SONUÇ: Organik bir patolojiye bağlı bulunmayan globus farengeus yakınmasında, altta yatan kötü bir hastalık olmadığının saptanarak endişenin giderilmesi hastaların yakınmalarının geçmesi üzerinde olumlu etkiye sahipti.

Anahtar Kelimeler: Kanser, globus farengeus; organik; patoloji.


Evaluation of patients presenting with globus pharyngeus, with no organic pathology

Fatma Çaylaklı, Haluk Yavuz
Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the effect of resolving the anxieties of patients applying with globus pharyngeus by eliminating the possibility of any underlying malignant disease on the continuation of their complaints in the long-term.
METHODS: The study included 57 patients (19 males, 38 females; mean age 39.5±12 years) who admitted to our clinic between January 1999 and December 2014 with a sensation of something in their throat and who were evaluated with barium pharyngoesophagography, neck ultrasonography or computed tomography. Patients were contacted by telephone and questioned about whether or not their complaints continued.
RESULTS: Complaints of a total of 44 patients (77%; 11 males, 33 females) faded. While complaints of 58% of males and 87% of females faded, the difference in between was statistically significant (p<0.05). We classified the complaint durations of patients on admission as shorter than one year (short-term) and longer than one year (long-term). While complaints faded in 71% (12/17) of the group with short-term complaints, complaints faded in 80% (32/40) of the group with long-term complaints. Complaint durations of patients on admission were not effective on the fading of the complaints (p>0.05).
CONCLUSION: In the globus pharyngeus complaint that does not relate to any organic pathology, resolving the anxiety by detecting the non-existence of any underlying malignant disease had a positive effect on the fading of patients’ complaints.

Key words: Cancer, globus pharyngeus; organic; pathology.


Fatma Çaylaklı, Haluk Yavuz. Evaluation of patients presenting with globus pharyngeus, with no organic pathology. Praxis of ORL. 2018; 6(3): 102-104

Sorumlu Yazar: Fatma Çaylaklı, Türkiye: fcaylakli@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce