Praxis of ORL: Deneysel bir hayvan modelinde hipertonik alkali nazal irrigasyonun nazal yara iyileşmesine etkisi | The effect of hypertonic alkaline nasal irrigation on nasal wound healing in an experimental animal model
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 3  87-93
doi: 10.5606/kbbu.2022.26214

Deneysel bir hayvan modelinde hipertonik alkali nazal irrigasyonun nazal yara iyileşmesine etkisi

Yetkin Zeki Yilmaz, Doğan Çakan
Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada deneysel bir hayvan nazal septal perforasyon (NSP) modelinde hipertonik alkali nazal irrigasyon (HANI) solüsyonunun nazal yara iyileşmesi üzerindeki etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Deneysel hayvan çalışmasında 22 sağlıklı erkek Sprague-Dawley sıçan iki gruba ayrıldı: HANI (çalışma) grubu ve salin (kontrol) grubu. Her sıçanda yaklaşık 2 mm çapında NSP oluşturuldu. Çalışma grubuna 14 gün boyunca her gün 0.1 mL HANI intranazal olarak uygulanırken, kontrol grubuna aynı süre boyunca günlük 0.1 mL salin uygulandı. Hayvanlar 14. günde feda edildi ve deneklerin nazal septumları histopatolojik inceleme için eksize edildi. Mukozal epitel rejenerasyonu ve dejenerasyonu, akut enflamatuar hücre sayısı, fibroblast sayısı, kollajen yoğunluğu, vaskülarizasyon, eozinofil sayısı, granülasyon dokusu oluşumu, dev hücre sayısı ve nazal kıkırdak dejenerasyonu ve rejenerasyonu incelendi. Perforasyonların makroskopik kapanma oranları ve mikroskopik parametreleri istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Akut enflamatuar hücre yoğunluğu çalışma grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.033). Çalışma grubunda epitel ve kıkırdak rejenerasyonları, fibroblast sayısı, vaskülarizasyon, granülasyon miktarı ve kollajen yoğunluğu daha yüksekti. Ayrıca çalışma grubunda epitel ve kıkırdak dejenerasyonları daha düşüktü. Ancak diğer parametrelerin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
SONUÇ: Hipertonik alkali nazal irrigasyon, NSP hayvan modelinde nazal yara iyileşmesini olumsuz etkilemeyebilir ve nazal septal yara iyileşmesinde akut enflamasyonu azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan, nazal irrigasyon, nazal septal perforasyon, burun, yara iyileşmesi.


The effect of hypertonic alkaline nasal irrigation on nasal wound healing in an experimental animal model

Yetkin Zeki Yilmaz, Doğan Çakan
Istanbul University-Cerrahpasa Cerrahpaşa School of Medicine, Otorhinolaryngology Department, Istanbul, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to examine the effect of a hypertonic alkaline nasal irrigation (HANI) solution on nasal healing in an animal model of nasal septal perforation (NSP).
METHODS: In the experimental animal study, 22 healthy male Sprague-Dawley rats were divided in to two groups: the HANI (study) group and the saline (control) group. An NSP about 2 mm in size was formed in each rat. In the study group, 0.1 mL of HANI was intranasally administered each day for 14 days, whereas the control group daily received 0.1 mL of saline for the same period. The animals were sacrificed on Day 14, and the subjects’ nasal septums were excised for histopathology. The amount of regeneration and degeneration of epithelial tissue, inflammatory cell count, fibroblast count, amount of collagen, new vessel formation, amount of granulation, giant cell count, eosinophil count, and the degeneration and regeneration of cartilage tissue were examined. The macroscopic recovery rates of NPSs and microscopic parameters were statistically analyzed.
RESULTS: The acute inflammatory cell density was significantly lower in the study group (p=0.033). The epithelial and cartilage regenerations, fibroblast number, vascularization, amount of granulation, and collagen density were higher in the study group. In addition, the epithelial and cartilage degenerations were lower in the study group. However, no significant difference was detected in the evaluation of the remaining parameters (p>0.05).
CONCLUSION: Hypertonic alkaline nasal irrigation may not adversely affect nasal wound healing and may reduce acute inflammation in nasal septal wound healing in an NSP animal model.

Key words: Animal, nasal irrigation, nasal septal perforation, nose, wound healing.


Yetkin Zeki Yilmaz, Doğan Çakan. The effect of hypertonic alkaline nasal irrigation on nasal wound healing in an experimental animal model. Praxis of ORL. 2022; 10(3): 87-93

Sorumlu Yazar: Yetkin Zeki Yilmaz, Türkiye: yetkin.yilmaz@iuc.edu.tr


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce