Praxis of ORL: Keşif timpanotomide orta kulak patolojik bulguları ve odyolojik etkileri | Middle ear pathologic findings in exploratory tympanotomy and their audiologic effects
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 3  97-104
doi: 10.5606/kbbu.2015.26818

Keşif timpanotomide orta kulak patolojik bulguları ve odyolojik etkileri

Mustafa Paksoy, Banu Atalay Erdoğan, Hüseyin Baki Yılmaz, Arif Şanlı, Sevtap Akbulut, Hilmi Yılmaz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada ossiküler fiksasyon veya devamsızlığın sıklığı, uygulanan cerrahi işlemler ve protez boyutları ile bunların odyolojik etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya kondüktif işitme kaybı olan ve etyolojinin keşfi için Haziran 2001-Mayıs 2015 tarihleri arasında ameliyat edilen 95 hasta (21 erkek, 74 kadın; ort. yaş 37 yıl; dağılım 11-67 yıl) dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesinde ossiküllerin ve timpanik membran mobilitesinin tespit edilmesi için mikroskop ve pnömatik otoskop ile incelendi; işitme kayıplarının derecesi odyometri ile tanımlandı. Hastalar ameliyat sırasında ossiküler fiksasyon, dislokasyon, malformasyon ve diğer patolojik süreçler açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Orta kulak patolojileri bakımından hastaların %63.1’inde normal ossiküler zincir, %29.4’ünde ossiküler devamsızlık, %55.7’sinde otosklerotik stapes fiksasyonu, %35.7’sinde skleroz ve hiyalin, %27.3’ünde mukozal köprü, %4.2’sinde anterior malleolar ligament kalsifikasyonları, %4.2’sinde fasiyal sinir dislokasyonu, %4.2’sinde ossiküloplasti geçmişi, %2.1’inde perilenf fistülü, %1.05’inde kolesteatom ve orta kulak hemanjiomu vardı. Ameliyat sırası komplikasyonların oranı %29.4 idi ve bunların %16.8’i timpanik membran yırtılmasını, %11.5’i korda timpani kopmasını ve %1.05’i ilaç alerjisini içeriyordu. Ameliyat öncesi saf ton ortalaması 59 dB hava kondüksiyonu, 23 dB kemik kondüksiyonu ve 36 dB hava-kemik aralığı gösterdi.
SONUÇ: Çalışmamızın bulgularında işitme kaybı düzeyleri, timpanogram tipleri ve orta kulak patolojisi tipleri arasında ilişki görülmedi. İşitme kaybının nedenleri otoskleroz ve ossiküler devamsızlık idi. Çoğu hastada fiksasyon veya devamsızlık gibi ossiküler disfonksiyon nedenleri ancak ameliyat sırasında tespit edilebilir.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, orta kulak; otoskleroz; timpanotomi.


Middle ear pathologic findings in exploratory tympanotomy and their audiologic effects

Mustafa Paksoy, Banu Atalay Erdoğan, Hüseyin Baki Yılmaz, Arif Şanlı, Sevtap Akbulut, Hilmi Yılmaz
Department of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the frequency of ossicular fixation or discontinuity, applied surgical procedures and prosthesis sizes, and their audiologic effects.
METHODS: This retrospective study included 95 patients (21 males, 74 females; mean age 37 years; range 11 to 67 years) with conductive hearing loss operated for exploration of etiology between June 2001 and May 2015. Patients were examined preoperatively with microscope and pneumootoscopy to determine ossicles and tympanic membrane mobility, and degree of their hearing loss was identified by audiometry. Patients were evaluated for ossicular fixation, dislocation, malformation, and other pathologic processes intraoperatively.
RESULTS: In terms of middle ear pathologies, 63.1% of patients had normal ossicular chain, 29.4% had ossicular discontinuity, 55.7% had otosclerotic stapes fixation 35.7% had sclerosis and hyaline, 27.3% had mucosal bridge, 4.2% had anterior malleolar ligament calcifications, 4.2% had facial nerve dislocation, 4.2% had previous ossiculoplasty, 2.1% had perilymph fistula, 1.05% had cholesteatoma and middle ear hemangioma. Rate of intraoperative complications was 29.4% including 16.8% for tympanic membrane tearing, 11.5% for chorda tympani severed, and 1.05% for drug allergy. Preoperative pure tone average revealed an air conduction of 59 dB, bone conduction of 23 dB, and air-bone gap of 36 dB.
CONCLUSION: Our study findings showed no correlation between hearing loss levels, tympanogram types, and types of middle ear pathology. Causes of hearing loss were otosclerosis and ossicular discontinuity. Reasons for ossicular dysfunctions such as fixation or discontinuity may be detected intraoperatively in most patients.

Key words: Hearing loss, middle ear; otosclerosis; tympanotomy.


Mustafa Paksoy, Banu Atalay Erdoğan, Hüseyin Baki Yılmaz, Arif Şanlı, Sevtap Akbulut, Hilmi Yılmaz. Middle ear pathologic findings in exploratory tympanotomy and their audiologic effects. Praxis of ORL. 2015; 3(3): 97-104

Sorumlu Yazar: Mustafa Paksoy, Türkiye: opdrmustafapaksoy@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce