Praxis of ORL: Nazal septal cisim boyutu ile sinonazal patolojiler ve alerjik rinit arasındaki ilişki | The relationship between nasal septal body size and allergic rhinitis and sinonasal pathologies
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 3  119-125
doi: 10.5606/kbbu.2020.27928

Nazal septal cisim boyutu ile sinonazal patolojiler ve alerjik rinit arasındaki ilişki

Kübra Çoban, M.volkan Akdoğan, Işılay Öz
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada alerjik rinit (AR) ve diğer sinonazal patolojileri olan ve olmayan hastalarda nazal septal cisim genişliğinin (NSC) araştırılması ve karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 577 birey dahil edildi. Çalışma grupları, çeşitli sinonazal patolojileri ve/veya AR’si olan 488 erişkin hastadan, kontrol grubu ise paranazal radyografik bulguları ve alerji testleri tamamen normal olan 89 sağlıklı bireyden oluşuyordu. Çalışma grubundaki hastalar kendi içinde dört gruba ayrılarak incelendi; grup 1 sadece sinonazal patolojisi olan hastalar (septum deviyasyonu, akut sinüzit, kronik sinüzit ve/veya nazal polipozis), grup 2 hem sinonazal patolojileri hem de AR’si olan hastalar, grup 3 sadece AR tanılı hastalardan oluşturuldu, grup 4 ise kontrol grubu olarak tasarlandı.
BULGULAR: Grup 1’de 201 (%34.8) hasta, grup 2’de 211 (%36.6) hasta, grup 3’de 76 (%13.2) hasta ve grup 4’de ise 89 sağlıklı birey (%15.4) mevcuttu. Bunlardan 299’u (%51.8) kadın, 278’i (%48.2) erkekti. NSC erkeklerde kadınlardan anlamlı olarak daha büyüktü. Ortalama NSC genişliği 1.2±0.2 idi. NSC boyutları her üç çalışma grubunda da kontrollere kıyasla anlamlı olarak daha büyüktü (p<0.001).
SONUÇ: Çalışmamız, literatür ile uyumlu olarak NSC’nin AR ve sinus patolojilerinde benzer oranlarda büyüdüğünü desteklemektedir. Burun tıkanıklığı ile başvuran hastalarda, fizik muayeneye ek olarak paranazal sinüs tomografisi ile değerlendirme etkin tanı ve tedavi için büyük öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, nazal septal cisim, sinüzit


The relationship between nasal septal body size and allergic rhinitis and sinonasal pathologies

Kübra Çoban, M.volkan Akdoğan, Işılay Öz
Department of Otolaryngology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate and compare the width of nasal septal body (NSB) in patients with and without allergic rhinitis (AR) and other sinonasal pathologies.
METHODS: A total of 577 individuals were included in the study. The study groups consisted of 488 adult patients with various sinonasal pathologies and/or AR; while the control group consisted of 89 healthy individuals whose paranasal radiographic findings and allergy tests were completely normal. Four groups were formed in total: group 1 consisted of patients who only had sinonasal pathologies (septum deviation, acute sinusitis, chronic sinusitis with/without nasal polyposis), group 2 consisted of patients with both sinonasal pathologies and AR, group 3 consisted of patients who were only diagnosed with AR, and group 4 was designed as the control group.
RESULTS: There were 201 (34.8%) patients in group 1, 211 (36.6%) patients in group 2, 76 (13.2%) patients in group 3, and, 89 (15.4%) healthy individuals in group 4. Of these, 299 (51.8%) were female, 278 (48.2%) were male. NSB was significantly larger in males than females. The mean NSB width was 1.2±0.2 cm. NSB body was significantly larger in all three study groups when compared to the control group (p<0.001).
CONCLUSION: Our study is consistent with the literature, which supports that NSB enlarges in AR and sinus pathologies. In patients presenting with nasal obstruction, evaluation with paranasal sinus tomography in addition to physical examination is of great importance for effective diagnosis and treatment.

Key words: Allergic rhinitis, nasal septal body, sinusitis


Kübra Çoban, M.volkan Akdoğan, Işılay Öz. The relationship between nasal septal body size and allergic rhinitis and sinonasal pathologies. Praxis of ORL. 2020; 8(3): 119-125

Sorumlu Yazar: Kübra Çoban, Türkiye: kubracob81@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce