Praxis of ORL: Ani sensörinöral işitme kaybında dinamik tiyol/disülfid homeostazisi ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi | Evaluation of dynamic thiol/disulphide homeostasis and ischemia-modified albumin levels in sudden sensorineural hearing loss
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 3  126-132
doi: 10.5606/kbbu.2022.28190

Ani sensörinöral işitme kaybında dinamik tiyol/disülfid homeostazisi ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi

Hilal Yücel1, Abitter Yücel1, Mehmet Erkan Kahraman1, Mustafa Güllüev2, Mehmet Akif Bor3, Ahmet Rıfat Balık4, Özcan Erel4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Özel Erciyes Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Bölümü, Kayseri, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Şehir Hastanesi, Klinik Biyokimya Kliniği, Konya, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, iskemi modifiye albümin ve tiyol/disülfid hemostazının idiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı (İASNİK)’daki rolünü araştırmayı amaçladı.
YÖNTEMLER: Bu prospektif çalışma, Kasım 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında İASNİK tanısı konan gönüllüler ve sağlıklı bireyler ile yürütüldü. Çalışma grubu 46 hastadan (27 erkek, 19 kadın; ort. yaş: 42.4±12.3 yıl; dağılım, 18-69 yıl), kontrol grubu ise 41 sağlıklı bireyden (25 erkek, 16 kadın; ort. yaş: 37.8±11.7 yıl; dağılım, 18-65 yıl) oluştu. İdiyopatik ani sensörinöral işitme kaybı hastaları ve kontrol gruplarında serum tiyol, disülfid ve iskemi modifiye albumin hesaplandı. Hastalığın prognostik faktörleri ile kan değerleri arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Native tiyol/toplam tiyol oranı kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Disülfid düzeyleri, disülfid/native tiyol oranı ve disülfid/toplam tiyol oranı hasta grubunda anlamlı olarak yüksekti.
SONUÇ: Yeterli antioksidan savunma ile dengelenmeyen oksidatif stres İASNİK etyopatogenezinde önemli rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Odyometri, iskemi modifiye albümin, oksidatif stres, ani sensörinöral işitme kaybı, tiyol/disülfit homeostazı.


Evaluation of dynamic thiol/disulphide homeostasis and ischemia-modified albumin levels in sudden sensorineural hearing loss

Hilal Yücel1, Abitter Yücel1, Mehmet Erkan Kahraman1, Mustafa Güllüev2, Mehmet Akif Bor3, Ahmet Rıfat Balık4, Özcan Erel4
1Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Konya City Hospital, Konya, Türkiye
2Department of Otolaryngology, Private Erciyes Hospital, Kayseri, Türkiye
3Department of Clinical Biochemistry, University of Health Sciences, Konya City Hospital, Konya, Türkiye
4Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the role of ischemia-modified albumin and thiol/disulfide hemostasis in idiopathic sudden sensorineural hearing loss (ISSNHL).
METHODS: This prospective study was conducted with volunteers diagnosed with ISSNHL and healthy individuals between November 2018 and June 2019. The study group included 46 patients (27 males, 19 females; mean age: 42.4±12.3 years; range, 18 to 69 years), and the control group included 41 healthy individuals (25 males, 16 females; mean age: 37.8±11.7 years; range, 18 to 65 years). Serum thiol, disulfide, and ischemia-modified albumin were calculated in ISSNHL patients and control groups. The relationship between prognostic factors of disease and blood values was investigated.
RESULTS: The native thiol/total thiol ratio was significantly higher in the control group. Disulfide levels, disulfide/native thiol ratio, and disulfide/total thiol ratio were significantly higher in the patient group.
CONCLUSION: Oxidative stress that is not balanced by an adequate antioxidant defense may play an important role in the etiopathogenesis of ISSNHL.

Key words: Audiometry, ischemia-modified albumin, oxidative stress, sudden sensorineural hearing loss, thiol/disulfide homeostasis.


Hilal Yücel, Abitter Yücel, Mehmet Erkan Kahraman, Mustafa Güllüev, Mehmet Akif Bor, Ahmet Rıfat Balık, Özcan Erel. Evaluation of dynamic thiol/disulphide homeostasis and ischemia-modified albumin levels in sudden sensorineural hearing loss. Praxis of ORL. 2022; 10(3): 126-132

Sorumlu Yazar: Mustafa Güllüev, Türkiye: mustafagulluev@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce