Praxis of ORL: Bell paralizili hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranının prognostik değeri | The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with Bell’s palsy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  12-16
doi: 10.5606/kbbu.2020.28199

Bell paralizili hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranının prognostik değeri

Okan Parmaksız1, İmran Aydoğdu1, Onur Arıdaşır1, Ali Alper Bayram1, Zeynep Aydoğdu2
1Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Bell paralizili hastalarda nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve trombosit lenfosit oranının (TLO) prognoz üzerine etkisi değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Şubat 2015-Mayıs 2019 tarihleri arasında Bell paralizisi tanısı konulan 56 hasta (26 erkek, 30 kadın; ort. yaş 45.6 yıl; dağılım, 27-62 yıl) ve 60 sağlıklı gönüllü (27 erkek, 33 kadın; ort. yaş 44.0 yıl; dağılım, 35-59 yıl) dahil edildi. Hastaların kan değerleri kaydedildi. Hastalar tedaviye verdikleri yanıta göre tam düzelen ve kısmi düzelenler olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Bell paralizili hastalarda ortalama NLO ve TLO değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek idi (p<0.001). Ayrıca, NLO ve TLO değerleri kısmi düzelme gösteren hastalarda tam düzelen hastalara göre daha yüksekti.
SONUÇ: Bell paralizili hastalarda kolay uygulanabilen testler ile elde edilen NLO ve TLO değerleri prognozu belirlemede yeni bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bell paralizisi, enflamasyon, lenfosit, nötrofil, trombosit.


The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with Bell’s palsy

Okan Parmaksız1, İmran Aydoğdu1, Onur Arıdaşır1, Ali Alper Bayram1, Zeynep Aydoğdu2
1Department of Otolaryngology, Bahçelievler Government Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Gaziosmapaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the effect of neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) on prognosis in patients with Bell’s palsy.
METHODS: The study included 56 patients (26 males, 30 females; mean age 45.6 years; range, 27 to 62 years) diagnosed with Bell’s palsy between February 2015 and May 2019 and 60 healthy volunteers (27 males, 33 females; mean age 44.0 years; range, 35 to 59 years). Blood values of the patients were recorded. Patients were divided into two groups according to the response they gave to the treatment as those who fully recovered and those who partially recovered.
RESULTS: The mean NLR and PLR values in patients with Bell’s palsy were significantly higher compared to the control group (p<0.001). In addition, NLR and PLR values were higher in partially recovered patients compared to the fully recovered patients.
CONCLUSION: The NLR and PLR values, which are obtained with easily administered tests in patients with Bell’s palsy, may be used as a novel marker for determining the prognosis.

Key words: Bell’s palsy, inflammation, lymphocyte, neutrophil, platelet.


Okan Parmaksız, İmran Aydoğdu, Onur Arıdaşır, Ali Alper Bayram, Zeynep Aydoğdu. The prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with Bell’s palsy. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 12-16

Sorumlu Yazar: Okan Parmaksız, Türkiye: malpraktis@hotmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce