Praxis of ORL: Pediatrik yaş grubunda harmonik bıçak ve soğuk bıçak tonsillektomi sonuçlarının karşılaştırılması | A comparison of the results of harmonic scalpel and cold knife tonsillectomy in pediatric patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 1  1-7
doi: 10.5606/kbbu.2015.28291

Pediatrik yaş grubunda harmonik bıçak ve soğuk bıçak tonsillektomi sonuçlarının karşılaştırılması

Gürkan Kayabaşoğlu1, Recep Aydın1, Deniz Demir1, Mehmet Güven1, Ünal Erkorkmaz2
1Sakarya Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı
2Sakarya Üniversitesi Biyoistatistik Anabilimdalı

AMAÇ: Bu çalışmada harmonik bıçak ve soğuk bıçak tonsillektomi teknikleri ameliyat süresi, kanama miktarı ve ameliyat sonrası ağrı açısından karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2014 - Mart 2014 tarihleri arasında kliniğimizde harmonik bıçak veya soğuk bıçak tonsillektomi uygulanan 40 hastanın (21 erkek, 19 kız; ort. yaş 6.8 yıl; dağılım 3-15 yıl) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Her iki grup ameliyat sırası ve sonrası kanama miktarı, ameliyat süresi ve 1, 3, 5, 7. ve 10. gün ağrı skorları açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında ameliyat süresi, ameliyat sırası ve sonrası kanama miktarı ve ağrı skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı.
SONUÇ: Harmonik bıçak, deneyimli KBB hekimleri tarafından tonsillektomi işlemleri sırasında güvenle kullanılabilecek, kanamayı azaltıp ameliyat süresini kısaltabilen yardımcı bir cerrahi enstrümandır.

Anahtar Kelimeler: Kanama, elektrokoter; harmonik bıçak; hemostaz; ağrı; tonsillektomi; ultrasonik bıçak.


A comparison of the results of harmonic scalpel and cold knife tonsillectomy in pediatric patients

Gürkan Kayabaşoğlu1, Recep Aydın1, Deniz Demir1, Mehmet Güven1, Ünal Erkorkmaz2
1Sakarya University Otolaryngology Department
2Sakarya University Biostatistics Department

OBJECTIVE: This study aims to compare harmonic scalpel and cold knife tonsillectomy techniques with respect to duration of operation, amount of bleeding, and postoperative pain.
METHODS: Records of 40 patients (21 males, 19 females; mean age 6.8 years; range 3 to 15 years) who underwent harmonic scalpel or cold knife tonsillectomy at our clinic between January 2014 and March 2014 were retrospectively analyzed. Both groups were compared in terms of intra- and postoperative bleeding amount, duration of operation, and pain scores at days 1, 3, 5, 7, and 10.
RESULTS: There was a statistically significant difference between the two groups in terms of duration of operation, intra- and postoperative bleeding amount, and pain scores.
CONCLUSION: Harmonic scalpel is a helpful surgical instrument, which can be used safely by experienced otolaryngologists in tonsillectomy procedures, reducing bleeding and decreasing duration of operation.

Key words: Bleeding, electrocautery; harmonic scalpel; hemostasis; pain; tonsillectomy; ultrasonic scalpel.


Gürkan Kayabaşoğlu, Recep Aydın, Deniz Demir, Mehmet Güven, Ünal Erkorkmaz. A comparison of the results of harmonic scalpel and cold knife tonsillectomy in pediatric patients. Praxis of ORL. 2015; 3(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Gürkan Kayabaşoğlu, Türkiye: kayabasoglu@yahoo.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce