Praxis of ORL: Aspirin duyarlılığı olan nasal polipozis patogenezinde siklooksijenaz-2 gen ekspresyonunun rolü | The role of cyclooxygenase-2 gene expression in the pathogenesis of nasal polyposis with aspirin sensitivity
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2013  Cilt: 1  Sayı: 3  117-122
doi: 10.5606/kbbu.2013.29290

Aspirin duyarlılığı olan nasal polipozis patogenezinde siklooksijenaz-2 gen ekspresyonunun rolü

Mehmet Serhad Toprak, kamil hakan kaya, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadikonuk Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada araşidonik asit metabolizmasının farklılığının aydınlatılması amacıyla siklooksijenazın indüklenebilir bir izoformu olan siklooksijenaz-2 (COX-2) enziminin regülasyonu inceledi, aspirine duyarlı ve toleran hasta gruplarında COX-2 gen ekspresyon düzeyleri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu çalışma Haziran 2006 - Mart 2009 tarihleri arasında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuran daha öncesinde tedavi almamış ya da en son uygulanan tedavinin üzerinden en az altı ay geçmiş nazal polipozisli aspirine duyarsız 19 hasta, nazal polipozisli aspirine duyarlı 14 hasta ve septum cerrahisi yapılan kronik rinosinüziti ve nazal polibi olmayan dokuz hasta (kontrol grubu) üzerinde yapıldı. Hastalardan elde edilen örneklerde imminohistokimyasal yötemle enflamatuvar hücrelerin sitoplazmalarında COX-2 gen ekspresyonunun yaygınlık ve şiddetine bakıldı.
BULGULAR: Aspirine duyarlı grubun COX-2 yaygınlık evreleri aspirine duyarsız ve kontrol hastalarından anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0.014; p=0.002). Aspirine duyarsız ve kontrol grubu hastaların COX-2 yaygınlık evreleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.324; p>0.05). Aspirine duyarlı grubun COX-2 şiddeti aspirine duyarsız ve kontrol hastalarından anlamlı düzeyde düşüktü (p=0.036; p=0.022). Aspirine duyarsız ve kontrol grubu hastaların COX-2 şiddetleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.852; p>0.05).
SONUÇ: Çalışmamızda aspirine duyarlı hastalarda COX-2 geninin düşük eksprese edildiği bulundu. Bu bulgu aspirin ve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaç alımı sonrası COX-1 enziminin inhibisyonu, sonrasında aspirine duyarlı hastalarda COX-2 enziminin yeteri kadar regüle olamaması ve PGE2 sentezinin azalması hipotezini desteklemektedir. Ancak patogenezden tek başına COX-2’nin yetersiz regülasyonu sorumlu tutmak için özellikle enzim regülasyon mekanizmalarını aydınlatan daha ileri çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Aspirin duyarlılığı, siklooksijenaz-2; immünohistokimya; nazal polip.


The role of cyclooxygenase-2 gene expression in the pathogenesis of nasal polyposis with aspirin sensitivity

Mehmet Serhad Toprak, kamil hakan kaya, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr. Sadikonuk Teaching And Research Hospital

OBJECTIVE: This study aims to examine the regulation of cyclooxygenase-2 (COX-2) enzyme which is an inducible isoform of cyclooxygenase to elucidate the difference of arachidonic acid metabolism and to compare the gene expression levels of COX-2 in aspirin-sensitive and tolerant patients.
METHODS: This study was conducted on 19 aspirin-tolerant patients with nasal polyposis, 14 aspirin-sensitive patients with nasal polyposis and nine patients (control group) who underwent septal surgery and did not have chronic rhinosinusitis and nasal polyps, who were admitted to the Ear-Nose-Throat Clinic of Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital between June 2006 and March 2009, were treatment-naiive or it had been six months since the last treatment they received. The COX-2 gene expression was checked for its prevalence and severity in the cytoplasm of inflammatory cells using the immunohistochemical method on the specimens collected from the patients.
RESULTS: The COX-2 prevalence phases of the aspirin-sensitive group was found to be significantly lower compared to the aspirin-tolerant and control patients (p=0.014; p=0.002). No significant differences were observed in the COX-2 prevalence phases between the aspirin-tolerant and control group patients (p=0.324; p>0.05). The COX-2 severity of the aspirin-tolerant group was significantly lower than the aspirin-tolerant and control patients (p=0.036; p=0.022). No significant differences were observed between the COX-2 severities of aspirin-tolerant and control group patients (p=0.852; p>0.05).
CONCLUSION: In our study, we found that the COX-2 gene expression was low in the aspirin-sensitive patients. This finding supports the hypothesis on the inhibition of the COX-1 enzyme following aspirin and other nonsteroidal antiinflammatory drug intake, the consequent inadequate regulation of the COX-2 enzyme in aspirin-sensitive patients and the reduction in the PGE2 synthesis. However, there is a need for further studies to shed light on the enzyme regulation mechanisms particularly to keep the inadequate regulation of COX-2 responsible per se for this pathogenesis.

Key words: Aspirin-intolerance, cyclooxygenase-2; immunohistochemistry; nasal polyp.


Mehmet Serhad Toprak, kamil hakan kaya, Fatma Tülin Kayhan. The role of cyclooxygenase-2 gene expression in the pathogenesis of nasal polyposis with aspirin sensitivity. Praxis of ORL. 2013; 1(3): 117-122

Sorumlu Yazar: Fatma Tülin Kayhan, Türkiye: ftulinkayhan@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce