Praxis of ORL: Dış kulak yolunda yabancı cisim tanılı 158 olgunun retrospektif analizi | Retrospective analysis of 158 cases with diagnosis of foreign body in external auditory canal
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  122-125
doi: 10.5606/kbbu.2014.29292

Dış kulak yolunda yabancı cisim tanılı 158 olgunun retrospektif analizi

Aylin Gül, Hayri Yıldırım, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Mehmet Akdağ, Hakan Özkan, İsmail Topçu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Bu çalışmada dış kulak yolunda yabancı cisim tanılı hastalarda tespit edilen yabancı cisimlerin özellikleri ve tedavi yaklaşımları analiz edildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2013 - Temmuz 2014 tarihleri arasında kliniğimizde dış kulak yolunda yabancı cisim tanısı konulan ve tedavi edilen 158 hastanın (61 erkek, 97 kadın; ort. yaş 21.6 yıl; dağılım 2-71 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Hasta dosyaları; demografik özellikler, yabancı cismin cinsi ve konumu, klinik semptomlar, hastaneye başvurma süresi, uygulanan tedavi ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 114’ü 16 yaş altı çocuk, 44’ü erişkin idi. Yabancı cisimler 101 hastada sağ kulakta, 57 hastada sol kulakta idi. En yaygın dış kulak yolu yabancı cismi çocuklarda boncuk ve böcek, erişkinlerde böcek idi.
SONUÇ: Dış kulak yolunda yabancı cisim, acil kulak burun boğaz olgularında sık karşılaşılan bir durumdur. Dış kulak yolundaki yabancı cisimlerin deneyimli bir hekim veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından uygun teknik ve aletlerle çıkarılması gerekmektedir. Dikkatli çıkarılmayan yabancı cisimler ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Boncuk, dış kulak yolu; yabancı cisim; böcek.


Retrospective analysis of 158 cases with diagnosis of foreign body in external auditory canal

Aylin Gül, Hayri Yıldırım, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Mehmet Akdağ, Hakan Özkan, İsmail Topçu
Department Of Otolaryngology, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to analyze the properties and treatment approaches for foreign bodies detected in patients diagnosed with foreign body in external auditory canal.
METHODS: Data of 158 patients (61 males, 97 females; mean age 21.6 years; range 2 to 71 years) who were diagnosed with foreign bodies in external auditory canal and treated in our clinic between January 2013 and July 2014 were retrospectively analyzed. Patient files were evaluated in terms of demographics, type and location of foreign body, clinical symptoms, delay in hospital visit, applied treatment, and complications.
RESULTS: Of the patients, 114 were children under the age of 16, and 44 were adults. Foreign bodies were in right ear in 101 patients, and in left ear in 57 patients. Most common external auditory canal foreign bodies were beads and insects in children, and insects in adults.
CONCLUSION: Foreign body in external auditory canal is a commonly observed condition in urgent ear, nose, and throat cases. Foreign bodies in external auditory canal should be removed by an experienced doctor or ear, nose and throat specialist utilizing proper techniques and tools. Serious complications might occur if foreign bodies are not removed carefully.

Key words: Bead, external auditory canal; foreign body; insect.


Aylin Gül, Hayri Yıldırım, Beyhan Yılmaz, Engin Şengül, Mehmet Akdağ, Hakan Özkan, İsmail Topçu. Retrospective analysis of 158 cases with diagnosis of foreign body in external auditory canal. Praxis of ORL. 2014; 2(3): 122-125

Sorumlu Yazar: Aylin Gül, Türkiye: draylingul@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce