Praxis of ORL: Vokal kord poliplerinde steroid enjeksiyon sonuçlarımız | The results of steroid injection on vocal fold polyps
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2017  Cilt: 5  Sayı: 2  53-56
doi: doi: 10.5606/kbbu.2017.29484

Vokal kord poliplerinde steroid enjeksiyon sonuçlarımız

Zeynep Aydoğdu1, Ziya Saltürk1, Güven Yıldırım1, Tolgar Lütfi Kumral1, İmran Aydoğdu2, Erdi Özdemir1, Yavuz Uyar1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bahçelievler Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada vokal kord polipi içine steroid enjeksiyonu sonrası elde edilen sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Mart 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında vokal kord polipi içine triamnisolon enjeksiyonu yapılan 18 hastanın (12 erkek, 6 kadın; ort. yaş 34.4 yıl; dağılım 25-56 yıl) klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar ameliyat sonrası birinci hafta ve üçüncü hafta ve üçüncü ayda muayene edilerek videolaringoskopik sonuçları incelendi.
BULGULAR: Hastaların tümünde vokal kord polibi tek taraflı idi. Ameliyat sonucunda herhangi bir komplikasyon görülmedi.
SONUÇ: Vokal kordlarda yerleşik küçük polipler intralarengeal steroid enjeksiyonu ile tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon, steroid; vokal polip.


The results of steroid injection on vocal fold polyps

Zeynep Aydoğdu1, Ziya Saltürk1, Güven Yıldırım1, Tolgar Lütfi Kumral1, İmran Aydoğdu2, Erdi Özdemir1, Yavuz Uyar1
1Department of Otolaryngology, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Bahçelievler State Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the results that we obtained after injection of steroid into vocal fold polyps.
METHODS: Clinical data on 18 patients (12 males, 6 females; mean age 34.4 years; range 25 to 56 years) who had received triamcinolone injections into vocal fold polyps between March and June 2015 were retrospectively analyzed. Patients were examined at first and third weeks, and third months, after treatment, with videolaryngostroboscopy being performed at the last visit.
RESULTS: All patients had unilateral vocal fold polyps. No any complication was seen after the operation.
CONCLUSION: Small polyps in vocal folds can be treated via intralaryngeal steroid injection.

Key words: Injection, steroid; vocal polyp.


Zeynep Aydoğdu, Ziya Saltürk, Güven Yıldırım, Tolgar Lütfi Kumral, İmran Aydoğdu, Erdi Özdemir, Yavuz Uyar. The results of steroid injection on vocal fold polyps. Praxis of ORL. 2017; 5(2): 53-56

Sorumlu Yazar: İmran Aydoğdu, Türkiye: imran_aydogdu@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce