Praxis of ORL: Nazal cerrahide kullanılan sentetik sütürlerin gerilme dayanımının in vitro değerlendirilmesi | An in vitro evaluation of tensile strength of synthetic sutures used in nasal surgery
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  29-34
doi: 10.5606/kbbu.2020.29494

Nazal cerrahide kullanılan sentetik sütürlerin gerilme dayanımının in vitro değerlendirilmesi

Nevzat Demirbilek1, Mustafa Çelik2, Cenk Evren1
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada cerrahi sentetik emilebilen [poliglaktin (PG) sütür (Vicryl®)] ve emilmeyen [polipropilen (PP) sütür (Prolene®)] sütürlerin gerilme dayanımı simüle edilmiş interstisyel dokuda 10 günlük bir süre boyunca değerlendirildi.
YÖNTEMLER: İki sütür malzemesi, PG sütür (Vicryl®) ve PP sütür (Prolene®), 4-0 ölçüsünde kullanıldı. Her iki sütür malzemesinin gerilme dayanımları herhangi bir işlem olmaksızın düğümsüz ve düğümlü olarak ölçüldü. Sütür malzemeleri Instron 3369 Universal test cihazı kullanılarak düğümlü ve düğümsüz gerilme testine tabi tutuldu. Malzemeler daha sonra in vitro bir ortamı simüle etmek için 10 gün boyunca plazmada tutuldu ve gerilme dayanımı düğümlü ve düğümsüz olarak ölçüldü.
BULGULAR: Polipropilen sütürlerin PG sütürlerden daha dayanıklı olduğu bulundu (p<0.01). Bu sonuç hem düğümlü hem düğümsüz ölçümlerde benzerdi. İmmersiyon öncesi ve sonrasında düğümlü ve düğümsüz değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
SONUÇ: Düğümsüz ve düğümlü PG sütürlerin gerilme dayanımı PP sütürlerden daha düşüktür. Bu özellik dokuyu simüle etmek için plazma immersiyonundan sonra değişmedi. Sütüre bağlı komplikasyonlar emilebilen sütürlerde emilmeyen sütürlere göre göreceli olarak daha azdır. Tüm bu özellikler nedeniyle PP sütürlerin nazal cerrahide kıkırdak şekillendirmesinde ve stabilizasyon gerektiren olgularda güvenle kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kopma dayanımı, nazal kavite, poliglaktin, polipropilen.


An in vitro evaluation of tensile strength of synthetic sutures used in nasal surgery

Nevzat Demirbilek1, Mustafa Çelik2, Cenk Evren1
1Department of Otolaryngology, Medilife Beylikduzu Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the tensile strength of surgical synthetic absorbable (polyglactin [PG] suture [Vicryl®]) and non-absorbable (polypropylene [PP] suture [Prolene®]) sutures in simulated interstitial tissue over a period of 10 days.
METHODS: Two suture materials, PG suture (Vicryl®) and PP suture (Prolene®), were used in 4-0 gauges. The tensile strengths of both suture materials were measured as knotless and knotted without any processing. Suture materials were subjected to knotted and knotless tensile testing using an Instron 3369 Universal tester. The materials were then kept in plasma for 10 days to simulate an in vitro environment and tensile strength was measured as both knotted and unknotted.
RESULTS: Polypropylene sutures were found to be stronger than PG sutures (p<0.01). This result was similar in both knotted and unknotted measurements. There was no statistically significant difference between knotted and unknotted values before and after immersion (p>0.05).
CONCLUSION: Unknotted and knotted PG sutures have lower tensile strength than PP sutures. This characteristic was unchanged after plasma immersion to simulate tissue. Absorbable sutures have relatively less suture-related complications compared to non-absorbable sutures. Because of all of these characteristics, we believe that PP sutures can be safely used in cartilage shaping and cases requiring stabilization in nasal surgery.

Key words: Breaking strength, nasal cavity, polyglactin, polypropylene.


Nevzat Demirbilek, Mustafa Çelik, Cenk Evren. An in vitro evaluation of tensile strength of synthetic sutures used in nasal surgery. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 29-34

Sorumlu Yazar: Mustafa Çelik, Türkiye: dr.mcelik@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce