Praxis of ORL: Dirençli epistaksisin etiyolojik faktörleri ve tedavi sürecine etkileri | Etiological factors of resistant epistaxis and their effects on treatment outcomes
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 1  35-43
doi: 10.5606/kbbu.2021.30075

Dirençli epistaksisin etiyolojik faktörleri ve tedavi sürecine etkileri

Senem Kurt Dizdar, Uğur Doğan, Mehmet Ece, Egehan Salepci, Suat Turgut
SBÜ, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, hastaneye yatış gerektiren dirençli epistaksis (DE) olgularında mevsimsel dağılım, komorbiditeler ve tedavi süreci incelendi ve DE etiyolojisi ve etiyolojiye göre uygun tedavi seçenekleri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2016 - Aralık 2019 tarihleri arasında Kulak, Burun, Boğaz Bölümü tarafından epistaksis tanısı konulan toplam 11370 hasta (7114 erkek, 4256 kadın; ort. yaş: 56.7±19.9 yıl; dağılım, 3-95 yıl), hastanemizin veri tabanı üzerinden geriye dönük olarak tarandı. Hastalar hastaneye yatış durumlarına göre DE ve basit epistaksis (BE) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve başvuruların mevsimsel dağılımına bakıldı. Dirençli epistaksis grubunda yaş, antikoagülan kullanımı, hipertansiyon, yatış süresi, uygulanan tedavi yöntemleri ve kan transfüzyon parametreleri incelendi ve birbirleriyle olan ilişkileri değerlendirildi.
BULGULAR: Mevsimler arası DE oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.185). Hipertansiyon hastalarında konservatif yöntemler ile kanama kontrolü sağlama oranı (%57.4, p>0.001), istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek ve cerrahi müdahale ile kanama kontrolü sağlama oranı (%10.5, p=0.01), istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Yaşlı hastalarda (>51 yaş) anterior ve posterior tampon uygulaması (%76.9, p=0.002) ile kanama kontrolü sağlama oranı ve genç (<51 yaş) hastalarda cerrahi müdahale (%26.3, p=0.017) ile kanama kontrolü sağlama oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.
SONUÇ: Mevsimsel farklılıklar epistaksis gelişiminde etkili olabilse de, sonuçlarımız mevsimsel farklılıkların DE gelişimini ve tedavi sürecini etkilemediğini göstermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, DE olgularında tedavi yöntemini seçerken etiyolojik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Age, anticoagulant, epistaxis treatment, epistaxis, hypertension, seasonal.


Etiological factors of resistant epistaxis and their effects on treatment outcomes

Senem Kurt Dizdar, Uğur Doğan, Mehmet Ece, Egehan Salepci, Suat Turgut
Deparmant Of Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery, University Of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to examine seasonal distribution, comorbidities and treatment process in resistant epistaxis (RE) cases requiring hospitalization and to evaluate the etiology of RE and appropriate treatment choices according to the etiology.
METHODS: A total of 11,370 patients (7,114 males, 4,256 females; mean age: 56.7±19.9 years; range, 3 to 95 years) diagnosed with epistaxis by the Ear, Nose and Throat Department between January 2016 and December 2019 were retrospectively screened from the hospital data base. The patients were divided into two groups as RE and simple epistaxis (SE) according to their hospitalization status and the seasonal distribution of the admissions was evaluated. Parameters including age, use of anticoagulants, hypertension, length of stay, treatment methods applied, and requirement of blood transfusion were examined and their relationships with each other were evaluated in the RE group.
RESULTS: There was no statistically significant difference in the RE rates between seasons (p=0.185). The rate of achieving bleeding control by conservative methods in hypertensive patients was statistically significantly higher (57.4%, p>0.001), while achieving bleeding control by a surgical intervention was statistically significantly lower (10.5%, p=0.01). The rate of achieving bleeding control by anterior and posterior packing in older patients (>51 years) (76.9%, p=0.002) was statistically significantly higher and the rate of achieving blood control by a surgical intervention in younger patients (<51 years) (26.3%, p=0.017) was statistically significantly higher.
CONCLUSION: Our results indicate that seasonal differences do not affect the development of RE and the treatment process, although seasonal differences may play a role in the development of epistaxis. In the light of these data, etiological factors should also be taken into consideration while choosing the treatment method in patients with RE.

Key words: Yaş, antikoagülan, epistaksis tedavisi, epistaksis, hipertansiyon, mevsimsel.


Senem Kurt Dizdar, Uğur Doğan, Mehmet Ece, Egehan Salepci, Suat Turgut. Etiological factors of resistant epistaxis and their effects on treatment outcomes. Praxis of ORL. 2021; 9(1): 35-43

Sorumlu Yazar: Senem Kurt Dizdar, Türkiye: senemkurtdizdar@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce