Praxis of ORL: Larenks kanserlerinde boyun lenf nodu tutulumunu ve ekstrakapsüler yayılımı etkileyen faktörlerin araştırılması | Investigation of factors affecting neck lymph node involvement and extracapsular spread in laryngeal cancers
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  83-88
doi: 10.5606/kbbu.2020.32548

Larenks kanserlerinde boyun lenf nodu tutulumunu ve ekstrakapsüler yayılımı etkileyen faktörlerin araştırılması

Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada larenks kanseri hastalarında boyun metastazını ve ekstrakapsüler yayılımı etkileyebilecek klinik ve patolojik etkenler araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında larenks skuamöz hücreli karsinomu nedeniyle ameliyat edilen 56 hasta (53 erkek, 3 kadın; ort. yaş 60.8±9.5 yıl; dağılım, 34-84 yıl) dahil edildi. Hastalar boyun metastazı olan ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Boyun metastazı grubu ekstrakapsüler yayılımı olan ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Tümörün yerleşim yerinin, ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerinden ölçülen tümör volümünün, kan damarı, tiroid kıkırdak, perinöral ve lenfatik invazyonun boyun lenf nodu tutulumuna ve ekstrakapsüler yayılıma etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Olguların %30.4’ünde (n=17) tümör (T)3-T4 glottik, %60.6’sında (n=39) T1-T4 supraglottik tümör saptandı. Hastaların %17.9’unda sadece lenf nodu tutulumu, %25’inde ise lenf nodu tutulumuyla beraber ekstrakapsüler yayılım görüldü. Supraglottik alanın tutulumu istatistiksel olarak anlamlı şekilde boyun metastazı riskini 6.756 kat, ekstrakapsüler yayılım riskini 9.258 kat artırdı (p=0.016).
SONUÇ: Supraglottik tümörlerde ileri glottik tümörlere kıyasla lenf nodu tutulumu ve ekstrakapsüler yayılım riski daha yüksektir. Supraglottik alandaki tümörlerin evrelenmesi ve lokorejyonel kontrolü açısından boyun diseksiyonu önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakapsüler yayılım, larenks kanseri, lenf nodu metastazı


Investigation of factors affecting neck lymph node involvement and extracapsular spread in laryngeal cancers

Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener
Department of Otolaryngology, Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the clinical and pathological factors that may affect neck metastasis and extracapsular spread in laryngeal cancer patients.
METHODS: Between January 2016 and December 2018, 56 patients (53 males, 3 females; mean age 60.8±9.5 years; range, 34 to 84 years) operated for laryngeal squamous cell carcinoma were included in this retrospective study. Patients were divided into two groups as those with and without neck metastasis. The neck metastasis group was divided into two groups as those with and without extracapsular spread. The effect of tumor localization, tumor volume measured from preoperative computed tomography or magnetic resonance images, vascular, thyroid cartilage, perineural and lymphatic invasion on neck lymph node involvement and extracapsular spread was investigated.
RESULTS: In 30.4% of the cases (n=17), tumor (T)3-T4 glottic and in 60.6% (n=39) T1-T4 supraglottic tumors were detected. While only lymph node involvement was seen in 17.9% of the patients, 25% had extracapsular spread with lymph node involvement. The involvement of the supraglottic area increased the risk of neck metastasis by 6.756 fold and the risk of extracapsular spread by 9.258 fold statistically significantly (p=0.016).
CONCLUSION: Supraglottic tumors have a higher risk of lymph node involvement and extracapsular spread compared to advanced glottic tumors. Neck dissection is important for staging and locoregional control of the tumors in the supraglottic area.

Key words: Extracapsular spread, laryngeal cancer, lymph node metastasis


Hakkı Caner İnan, Haydar Murat Yener. Investigation of factors affecting neck lymph node involvement and extracapsular spread in laryngeal cancers. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 83-88

Sorumlu Yazar: Hakkı Caner İnan, Türkiye: hakkicanerinan@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce