Praxis of ORL: Tükürük bezi hastalığı olan hastaların demografik özellikleri ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin önemi | Demographic characteristics of patients with salivary gland diseases and importance of fine-needle aspiration biopsy
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2015  Cilt: 3  Sayı: 1  25-29
doi: 10.5606/kbbu.2015.36855

Tükürük bezi hastalığı olan hastaların demografik özellikleri ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin önemi

Fevzi Sefa Dereköy1, Tolgahan Toroslu1, Oğuz Güçlü1, Aslı Muratlı2, Kazım Tekin1, Medine Kara1
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-burun-boğaz Hastalıkları Ad, Çanakkale
2Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Patoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada baş ve boyun bölgesinde tükürük bezlerinde lezyonları olan hastaların demografik ve histopatolojik özellikleri araştırıldı ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB)’nin güvenilirliği değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2008 - Temmuz 2013 tarihleri arasında tanısı konulan 43 tükürük bezi hastasının (27 erkek, 16 kadın; ort. yaş 48 yıl; dağılım 6-79 yıl) dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, lezyon yerleşim yeri ve histopatolojik tanıları kaydedildi. Ameliyat öncesi İİAB ile ameliyat sonrası histopatolojik tanılar arasındaki korelasyon değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların 11’i (%26) kronik siyaloadenit, biri (%2) Sjögren sendromu, 24’ü (%56) benign tükürük bezi tümörü ve yedisi (%16) malign tükürük bezi tümörü idi. Tükürük bezi tümörü olan hastaların 21’i erkek (%68), 10’u kadındı (%32). Benign tükürük bezi lezyonu saptanan hastaların altısı erkek (%50), altısı kadın (%50) idi. Lezyonların 24’ü (%56) parotiste, 13’ü (%30) submandibüler bezde ve altısı (%14) minör tükürük bezinde yerleşmiş idi. Ameliyat öncesinde 30 hastaya İİAB yapıldı. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılığı %80, özgüllüğü %92, pozitif öngördürücü değeri %66, negatif öngördürücü değeri %95 ve doğruluk oranı %90 idi. Tüm olguların %72’sinde neoplastik patoloji görülürken, %28’inde non-neoplastik tükürük bezi hastalığı bulundu. Neoplastik olgular en sık parotiste, non-neoplastik hastalıklar ise submandibüler bezde yerleşimliydi. Neoplazili olguların %77’si benign, %23’ü malign patolojiye sahipti. Genel olarak tüm tükürük bezi patolojilerinde erkek cinsiyeti yüksek oranda görülürken, non-neoplastik olgularda cinsiyet farkı yoktu.
SONUÇ: Güvenilir, düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir minimal invaziv bir test olan İİAB ile saptanan yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri bu tekniğin tükürük bezi kitlesi ile başvuran hastaların ilk değerlendirmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, non-neoplastik tükürük bezi hastalıkları; tükürük bezi tümörü.


Demographic characteristics of patients with salivary gland diseases and importance of fine-needle aspiration biopsy

Fevzi Sefa Dereköy1, Tolgahan Toroslu1, Oğuz Güçlü1, Aslı Muratlı2, Kazım Tekin1, Medine Kara1
1Canakkale Onsekiz Mart University Medical Hospital, Department Of Otolaryngology, Canakkale, Turkey
2Baskent University, Zübeyde Hanım Application And Research Center, Department Of Pathology, Izmir

OBJECTIVE: This study aims to investigate the demographic and histopathological features of patients with lesions in the salivary glands in the head and neck region, and evaluate the safety of fine-needle aspiration biopsy (FNAB).
METHODS: Files of 43 patients of salivary glands (27 males, 16 females; mean age 48 years; range 6 to 79 years) diagnosed between January 2008 and July 2013 were retrospectively analyzed. Patients' age, sex, lesion localization, and histopathological diagnoses were recorded. Any correlation between the preoperative FNAB and postoperative histopathological diagnoses was evaluated.
RESULTS: Eleven of the patients (26%) chronic sialoadenitis, one (2%) Sjogren’s syndrome, 24 (56%) benign salivary gland tumors and seven (16%) were malignant salivary gland tumors. Of the patients with salivary gland tumors, 21 were males (68%) and 10 were females (32%). Of the patients in which benign salivary gland lesions were detected, six were males (50%) and six were females (50%). Of the lesions, 24 (56%) were located in the parotid, 13 (30%) in the submandibular gland, and six (14%) in the minor salivary gland. Thirty patients were performed FNAB preoperatively. Fine-needle aspiration biopsies sensitivity was 80%, specificity was 92%, positive predictive value was 66%, negative predictive value was 95%, and accuracy rate was 90%. Neoplastic pathologies were observed in 72% of all cases, whereas non-neoplastic salivary gland disease was detected in 28%. While neoplastic cases were most often localized in the parotid, non-neoplastic diseases were located in the submandibular glands. 77% of the cases with neoplasm had benign, 23% had malign pathologies. Overall, while male sex was observed at a higher rate in all salivary gland pathologies, there was no sex difference in non-neoplastic cases.
CONCLUSION: High sensitivity and specificity values detected with FNAB, which is a safe, low-cost and easily applicable minimally invasive test, indicates that this technique can be used at the initial assessment of patients applying with salivary gland masses.

Key words: Fine-needle aspiration biopsy, Non-neoplastic salivary gland diseases; salivary gland tumor.


Fevzi Sefa Dereköy, Tolgahan Toroslu, Oğuz Güçlü, Aslı Muratlı, Kazım Tekin, Medine Kara. Demographic characteristics of patients with salivary gland diseases and importance of fine-needle aspiration biopsy. Praxis of ORL. 2015; 3(1): 25-29

Sorumlu Yazar: Medine Kara, Türkiye: medinekara@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce