Praxis of ORL: Rinoplasti adaylarında sosyal medyanın doktor tercihine etkisi | Effect of social media on doctor preference among rhinoplasty candidates
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2023  Cilt: 11  Sayı: 1  12-17
doi: 10.5606/kbbu.2023.37167

Rinoplasti adaylarında sosyal medyanın doktor tercihine etkisi

Süreyya Şeneldir1, Ebubekir Toprak2, Arzu Yasemin Korkut2
1Süreyya Şeneldir Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada rinoplasti hastalarında hekim tercihinde sosyal medyanın etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışma, rinoplasti konusunda deneyimli ve sosyal medyayı aktif kullanan bir cerrahın kliniğine 1 Ocak 2022 ve 31 Ekim 2022 tarihleri arasında rinoplasti olma isteği ile başvuran hastalar üzerinde yapıldı. Hekim tercihini değerlendirmek amacıyla hastalara anket uygulandı. Hastalara hekime nasıl ulaştıkları soruldu ve dört seçenek sunuldu: “sosyal medya-internet”, “sosyal çevre-tavsiye”, “eski hastasıyım” veya “başka hekim yönlendirdi”.
BULGULAR: Çalışmaya 216 hasta (145 kadın, 71 erkek; ort. yaş: 32.9 yıl; dağılım, 14-76 yıl) dahil edildi. Hastaların %23.1, %62.5, %4.6 ve %9.7’si sırasıyla sosyal medya-internet, sosyal çevre-tavsiye, eski hastasıyım ve başka hekim yönlendirdi seçeneğini seçti. İstatistiksel olarak doktor tercihlerinde sosyal çevrenin etkisinin diğerlerinden anlamlı derece fazla olduğu görüldü (p<0.01).
SONUÇ: Rinoplasti hastalarının hekim tercihinde sosyal çevrenin etkisinin diğer faktörlere göre daha etkilidir. Sosyal medyaya tamamen güvenmek, agresif reklam anlayışında ilerlemek ve hastaları gerçekçi olmayan beklentilere sokmak yerine cerrahın daha önceden ameliyat ettiği hastaların memnuniyetini tanıdıklarına anlatması için süre tanınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Doktor tercihi, internet, rinoplasti, sosyal medya.


Effect of social media on doctor preference among rhinoplasty candidates

Süreyya Şeneldir1, Ebubekir Toprak2, Arzu Yasemin Korkut2
1Süreyya Şeneldir Clinic, İstanbul, Türkiye
2Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Otolaryngology, İstanbul, Türkiye

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the effect of social media on doctor preference in rhinoplasty patients.
METHODS: This retrospective study was carried out on patients who came with the desire to have rhinoplasty between January 1, 2022, and October 31, 2022, in the clinic of a surgeon experienced in rhinoplasty and actively using social media. A questionnaire was applied to the patients to evaluate the doctor preference. The patients were asked how they discovered the physician and presented with four options: “social media-internet,” “social environment-advice,” “I am a former patient,” or “another physician referred me.”
RESULTS: Two hundred sixteen patients (145 females, 71 males; mean age: 32.9 years; range, 14 to 76 years) were included in the study. Of the patients, 23.1%, 62.5%, 4.6%, and 9.7% chose social media-internet, social environment-recommendation, I am a former patient, and another physician referred me, respectively. Statistically, it was seen that the effect of social environment on doctor preferences was significantly higher than the others (p<0.01).
CONCLUSION: The social environment is more effective in the physician preference of rhinoplasty patients than other factors. Instead of relying completely on social media, employing an aggressive advertising approach, and putting patients into unrealistic expectations, time should be provided to the previously operated patients for them to express their satisfaction to their acquaintances.

Key words: Doctor preference, internet, rhinoplasty, social media.


Süreyya Şeneldir, Ebubekir Toprak, Arzu Yasemin Korkut. Effect of social media on doctor preference among rhinoplasty candidates. Praxis of ORL. 2023; 11(1): 12-17

Sorumlu Yazar: Süreyya Şeneldir, Türkiye: drsureyyaseneldir@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce