Praxis of ORL: Açık teknik septoplastinin yaşam kalitesine etkisi | The effect of open technique septoplasty on quality of life
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 1  6-11
doi: 10.5606/kbbu.2020.38247

Açık teknik septoplastinin yaşam kalitesine etkisi

Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Alican Çoktur, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, açık teknik septoplasti (ATS)’nin yaşam kalitesi ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkisi değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Ocak 2016 - Ocak 2018 tarihleri arasında kliniğimizde ATS uygulanmış 109 hasta (95 erkek, 14 kadın; ort. yaş 34.3±12.3 yıl; dağılım, 18-57 yıl) dahil edildi. Hastaların demografik ve septum deviasyonu özellikleri belirlendi. Telefon ile ulaşılarak ankete katılmayı kabul eden 65 hastaya Glasgow yarar envanteri (GYE) anketi uygulandı.
BULGULAR: Açık teknik septoplasti hastalarında travmaya maruz kalma yüzdesi 49.5 (n=54) idi. Travma öyküsü olan hastaların tabanda septum deviasyonu yönünde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.030). Ayrıca, travma öyküsü olan hastaların sol posterior spur oranı yüksekti. GYE anketine göre travma öyküsü olan ve olmayan hastalar arasında ameliyat sonrası memnuniyet ve aynı işlemi tekrar yaptırma puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.
SONUÇ: Hastaların memnuniyet ortalaması 3.91±1.11 idi ve %80’i (n=52) yine aynı durumda olsa tekrar ameliyat olacağını belirtti. Gereksiz cerrahi işlem sayısını azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için septum deformitelerinin iyi değerlendirilmesi ve doğru endikasyon ile doğru ameliyat türüne karar verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Açık teknik septoplasti, yaşam kalitesi, septum deviasyonu.


The effect of open technique septoplasty on quality of life

Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Alican Çoktur, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut
Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Otolaryngology Department, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the effect of open technique septoplasty (OTS) on quality of life and patient satisfaction.
METHODS: The study included 109 patients (95 males, 14 females; mean age 34.3±12.3 years; range, 18 to 57 years) who were performed OTS in our clinic between January 2016 and January 2018. Patients’ demographic and septal deviation characteristics were identified. Glasgow benefit inventory (GBI) questionnaire was applied to 65 patients who were reached by telephone and who accepted to participate in the questionnaire.
RESULTS: The percentage of exposure to trauma in OTS patients was 49.5 (n=54). A statistically significant difference was detected in the base septal deviation direction of patients with trauma history (p=0.030). In addition, left posterior spur ratio of patients with trauma history was high. According to the GBI questionnaire, no statistically significant difference was detected in mean scores of postoperative satisfaction and undergoing the same procedure again between patients with and without trauma history.
CONCLUSION: The average patient satisfaction was 3.91±1.11 and 80% of the patients (n=52) stated that they would undergo operation again if they were in the same condition. Septal deformities should be evaluated well and the right operation should be decided with the right indication to reduce the number of unnecessary surgical procedures and increase patient satisfaction.

Key words: Open technique septoplasty, quality of life, septal deviation.


Kerem Sami Kaya, Bilge Türk, Alican Çoktur, Senem Kurt Dizdar, Suat Turgut. The effect of open technique septoplasty on quality of life. Praxis of ORL. 2020; 8(1): 6-11

Sorumlu Yazar: Kerem Sami Kaya, Türkiye: drkeremsamikaya@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce