Praxis of ORL: Pediatrik hastalarda tonsillektomi sonrası kanama ile ameliyat öncesi kan parametreleri arasındaki ilişki | The relationship between post-tonsillectomy bleeding and preoperative blood parameters in pediatric patients
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 1  1-4
doi: 10.5606/kbbu.2022.38257

Pediatrik hastalarda tonsillektomi sonrası kanama ile ameliyat öncesi kan parametreleri arasındaki ilişki

Sedat Alagöz, Kemal Koray Bal, Vedat Delibaş, Çağrı Derici, Asiye Merve Erdoğan, Talih Özdaş, Orhan Görgülü
SBÜ Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda ameliyat öncesi alınan tam kan ve koagülasyon testlerindeki değerlerin, tonsillektomi sonrasında gelişen kanamayı öngörmedeki anlamlılığı araştırıldı.
YÖNTEMLER: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında aynı cerrahi ekip tarafından kronik tonsillit endikasyonuyla iki taraflı tonsillektomi yapılmış 115 çocuk hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Koagülopati öyküsü olan ve verileri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Geriye kalan 81 çocuk hasta (34 kadın, 47 erkek; ort. yaş 8.5±3 yıl; dağılım 3-17 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm cerrahlar en az beş yıllık mesleki deneyime sahipti.
BULGULAR: Tonsillektomi sonrası hastalar ameliyat sahasında kanaması olmayanlar (Grup 1, n=53) ve kanaması olanlar (Grup 2, n=28) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kanama gözlenen günler, ameliyat sonrası 1. ve 14. günler arasında değişmekle birlikte en sık 7. ve 8. günlerde gözlendi.
SONUÇ: Çalışmamızda hastanın yaşı ve ameliyat öncesi bakılan tam kan ve koagülasyon parametrelerinden hematokrit, nötrofil ve ortalama trombosit hacmi tonsillektomi sonrası kanama ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Kanama, çocuk, koagülasyon, hemogram, tonsillektomi.


The relationship between post-tonsillectomy bleeding and preoperative blood parameters in pediatric patients

Sedat Alagöz, Kemal Koray Bal, Vedat Delibaş, Çağrı Derici, Asiye Merve Erdoğan, Talih Özdaş, Orhan Görgülü
University of Health Sciences, Adana City Training and Research Hospital, Ent Clinic, Adana, Turkey

OBJECTIVE: In our study, the significance of preoperative whole blood and coagulation test values in predicting post-tonsillectomy bleeding were investigated.
METHODS: The files of 115 pediatric patients who underwent bilateral tonsillectomy for chronic tonsillitis by the same surgical team between January 1, 2019, and December 31, 2020, in the ear, nose, and throat clinic of Adana City Training and Research Hospital were retrospectively reviewed. Patients with a history of coagulopathy and missing data were excluded from the study. The remaining 81 pediatric patients (34 females, 47 males; mean age 8.5±3 years; range, 3 to 17 years) were included in the study. All surgeons had at least five years of professional experience.
RESULTS: After tonsillectomy, the patients were divided into two groups as those without (Group 1, n=53) and with (Group 2, n=28) bleeding in the operative field. Although the days of bleeding changed between the 1st and 14th days after surgery, it was most frequently observed on the 7th and 8th days.
CONCLUSION: In our study, the age of the patient and the preoperative whole blood and coagulation parameters, hematocrit, neutrophil, and mean platelet volume, were found to be associated with bleeding after tonsillectomy.

Key words: Bleeding, child, coagulation, hemogram, tonsillectomy.


Sedat Alagöz, Kemal Koray Bal, Vedat Delibaş, Çağrı Derici, Asiye Merve Erdoğan, Talih Özdaş, Orhan Görgülü. The relationship between post-tonsillectomy bleeding and preoperative blood parameters in pediatric patients. Praxis of ORL. 2022; 10(1): 1-4

Sorumlu Yazar: Vedat Delibaş, Türkiye: delibasvedat.vd@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce