Praxis of ORL: Selektif disventilasyon sendromu: Anatomik ve klinik özellikler | Selective dysventilation syndrome: Anatomical and clinical features
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  109-115
doi: 10.5606/kbbu.2020.41033

Selektif disventilasyon sendromu: Anatomik ve klinik özellikler

Filiz Gülüstan1, Emine Demir2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada izole attik kolesteatomu nedeniyle cerrahi geçirip selektif disventilasyon sendromu (SDVS) tanısı konulan hastaların klinik özellikleri değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 2016 - Eylül 2017 tarihleri arasında izole attik kolesteatomu nedeniyle ameliyat edilen 33 SDVS hastasının (20 erkek, 13 kadın; ort. yaş 31.8 yıl; dağılım, 17-56 yıl) ameliyat öncesi ve sonrası klinik verileri retrospektif olarak incelendi ve kaydedildi. Mastoid gelişim ameliyat öncesi temporal kemik bilgisayarlı tomografi görüntülerinden değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası birinci yıl saf ses odyometri sonuçları kaydedildi. Ameliyat sırasında elde edilen bulgulara dayanılarak hastalar epitimpanik diyafram/attik havalanma paternine göre üç gruba ayrıldı. Bu üç grubun verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: On yedi tip A (timpanik istmus blokajı+tam tensör fold), 10 tip B (timpanik istmus blokajı+attik dikey blokajı+tam olmayan/tam tensör fold) ve altı tip C (attik tam epidermizasyonu+tam tensor fold) hasta vardı. Tüm gruplarda en yaygın yakınma otore idi. Grup A ve B’de genellikle timpan membranda hafif retraksiyon gözlenirken grup C’de ileri düzey retraksiyon gözlenlendi (p=0.002). Her grupta belirgin mastoid hipopnömotizasyon vardı ve mastoid gelişim grup C’de anlamlı olarak daha kötüydü (p=0.023). Ayrıca, fasiyal dehissans ve nüks oranları grup C’de anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0.006, p=0.011).
SONUÇ: Epitimpanumda selektif disventilasyon, hafif retraksiyon arkasında kolesteatom gibi kronik orta kulak hastalıklarına neden olabilir. Bu durumun tetiklenmesinde disventilasyonun neden olduğu mastoid hipopnömotizasyonun katkısı yadsınamaz. Cerrahi sırasında, özellikle izole epitimpanum patolojilerinde, epitimpanik diyafram dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epitimpanum, östaki tüpü, retraksiyon, selektif disventilasyon, timpanik istmus


Selective dysventilation syndrome: Anatomical and clinical features

Filiz Gülüstan1, Emine Demir2
1Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Rize, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the clinical features of patients who underwent surgery for isolated attic cholesteatoma and were diagnosed with selective dysventilation syndrome (SDVS).
METHODS: Pre- and postoperative clinical data of 33 SDVS patients (20 males, 13 females; mean age 31.8 years; range, 17 to 56 years) operated on for isolated attic cholesteatoma between January 2016 and September 2017 were retrospectively examined and recorded. Mastoid development was evaluated from preoperative temporal bone computed tomography images. Pre- and postoperative first year pure tone audiometry test results were recorded. Based on intraoperative findings, patients were divided into three groups according to epitympanic diaphragm/attic aeration pattern. The data of these three groups were compared statistically.
RESULTS: There were 17 type A (tympanic istmus blockage+complete tensor fold), 10 type B (tympanic istmus blockage+attical vertical blockage+incomplete/complete tensor fold) and six type C (complete epidermization of the attic+complete tensor fold) patients. The most common complaint in all groups was otorrhea. In groups A and B, mild retraction was generally observed in the tympanic membrane, whereas advanced retraction was observed in group C (p=0.002). There was evident mastoid hypopneumatization in each group and mastoid development was significantly worse in group C (p=0.023). In addition, facial dehiscence and recurrence rates were significantly higher in group C (p=0.006, p=0.011, respectively).
CONCLUSION: Selective dysventilation in the epitympanum may cause chronic middle ear diseases such as cholesteatoma behind mild retraction. The mastoid hypopneumatization caused by dysventilation is also undeniable in triggering this condition. During the surgery, particularly in isolated epitympanum pathologies, epitympanic diaphragm should be carefully evaluated.

Key words: Epitympanum, Eustachian tube, retraction, selective dysventilation, tympanic istmus


Filiz Gülüstan, Emine Demir. Selective dysventilation syndrome: Anatomical and clinical features. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 109-115

Sorumlu Yazar: Filiz Gülüstan, Türkiye: filizyirci@hotmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce