Praxis of ORL: Kronik tonsilitli hastaların serum ve tonsil doku melatonin düzeyleri | Serum and tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  80-84
doi: 10.5606/kbbu.2019.41275

Kronik tonsilitli hastaların serum ve tonsil doku melatonin düzeyleri

Erol Senturk1, Yavuz Selim Yildirim2, Omer Faruk Calim1, Alper Yenigun1, Orhan Ozturan1, Serife Evrim Kepekci Tekkeli3, Mustafa Volkan Kiziltas3
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Doğuş Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tekrar eden tonsilit nedeniyle tonsillektomi geçiren çocuklarda serum, tonsil yüzey epitel doku ve parankim melatonin düzeyleri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya tonsillektomi cerrahisi planlanan 33 pediatrik hasta (17 erkek, 16 kız; ort. yaş 7.3 yıl; dağılım, 3-10 yıl) dahil edildi. Hastalardan 5 mL venöz kan örneği ve 25 g iki farklı tonsil doku, parankim ve kapsül toplandı ve saklandı. Plazma ve doku örneklerindeki melatoninin saptanmasında yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanıldı.
BULGULAR: Tonsil yüzey doku melatonin düzeyleri eş zamanlı plazma melatonin düzeylerinden daha düşük idi (p<0.0135). Plazma melatonin düzeyleri eş zamanlı tonsil parankim doku melatonin düzeylerinden daha yüksek idi (p<0.016). Tonsil yüzey doku melatonin düzeyleri eş zamanlı tonsil parankim doku melatonin düzeylerinden daha düşük idi (p<0.002).
SONUÇ: Kronik tonsilitli çocuklarda plazma melatonin konsantrasyonları ve tonsil yüzey epitel doku ve parankim melatonin konsantrasyonları düşük idi. Bu bulguya göre, tonsillektomi için endike hastalarda serum melatonin düzeylerinin kontrol edilmesini önerebiliriz.

Anahtar Kelimeler: İmmünmodülatör, melatonin düzeyi, tekrar eden tonsilit, tonsillektomi.


Serum and tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis

Erol Senturk1, Yavuz Selim Yildirim2, Omer Faruk Calim1, Alper Yenigun1, Orhan Ozturan1, Serife Evrim Kepekci Tekkeli3, Mustafa Volkan Kiziltas3
1Department of Otolaryngology, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Doğuş University Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Analytical Chemistry, Bezmialem Vakıf University Faculty of Pharmacy, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the serum, tonsil surface epithelial tissue and parenchyma levels of melatonin in children who underwent tonsillectomy due to recurrent tonsillitis.
METHODS: The study included 33 pediatric patients (17 males, 16 females; mean age 7.3 years; range, 3 to 10 years) scheduled for tonsillectomy surgery. Five milliliter venous blood samples and 25 g of two different types of tonsil tissues, parenchyma and capsule were collected from the patients and stored. High performance liquid chromatography was used for the determination of melatonin in plasma and tissue samples.
RESULTS: The tonsil surface tissue levels of melatonin were lower than the simultaneous plasma levels of melatonin (p<0.0135). The plasma levels of melatonin were higher than the simultaneous tonsil parenchyma tissue levels of melatonin (p<0.016). The tonsil surface tissue levels of melatonin were lower than the simultaneous tonsil parenchyma tissue levels of melatonin (p<0.002).
CONCLUSION: The plasma concentrations of melatonin and tonsil surface epithelial tissue and parenchyma concentrations of melatonin in children with chronic tonsillitis were low. According to this finding, we may recommend serum levels of melatonin to be checked in patients indicated for tonsillectomy.

Key words: Immunomodulatory, melatonin level, recurrent tonsillitis, tonsillectomy.


Erol Senturk, Yavuz Selim Yildirim, Omer Faruk Calim, Alper Yenigun, Orhan Ozturan, Serife Evrim Kepekci Tekkeli, Mustafa Volkan Kiziltas. Serum and tonsil tissue melatonin levels of patients with chronic tonsillitis. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 80-84

Sorumlu Yazar: Erol Senturk, Türkiye: erolsent@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce