Praxis of ORL: Geriatrik epistaksis: Geriatrik hasta grubunda epistaksis yönetimi | Geriatric epistaxis: Management of epistaxis in the geriatric patient group
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 3  98-103
doi: 10.5606/kbbu.2021.41713

Geriatrik epistaksis: Geriatrik hasta grubunda epistaksis yönetimi

Kemal Koray Bal1, Zeynep Kekec2, Talih Ozdas1, Sedat Alagoz1, Seda Turk Bal2, Ragip Onur Oztornaci3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada geriatrik nüfustaki artış ve sağlık hizmetlerine olan etkisi göz önüne alındığında, burun kanaması nedeniyle acil servise başvuran geriatrik hastalar incelendi.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya 01.05.2019-01.04.2020 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Acil Tıp Bölümü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Acil Polikliniğine burun kanaması şikayeti ile başvuran 55 hasta (33 erkek, 22 kadın; ort. yaş: 72±6.8 yıl; dağılım, 65-93 yıl) dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre iki gruba ayrıldı: Grup 1, 65-75 yaş arası hastalardan oluşturuldu ve Grup 2, 75 yaş üstü hastalardan oluşturuldu. Çalışmadaki tüm hastalarda ameliyat sonrası kanama ve travma öyküsü dışlandı.
BULGULAR: Hastaneden taburcu olma oranı açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=1.00). Posterior kanamalı ve posterior burun tamponlu hastalar anlamlı olarak daha fazla hastaneye yatış gerektirdi (p<0.001).
SONUÇ: Komorbiditelerin varlığı ve ilaç kullanımı kalıcı ve tekrarlayan burun kanamasına neden olabilir. Endikasyon dışı antiaggreganların ve antikoagülanların kullanımına dikkat etmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlaç ilişkili yan etkiler ve istenmeyen reaksiyonlar, aciller, epistaksis, geriatri, otorinolaringoloji hastalıkları.


Geriatric epistaxis: Management of epistaxis in the geriatric patient group

Kemal Koray Bal1, Zeynep Kekec2, Talih Ozdas1, Sedat Alagoz1, Seda Turk Bal2, Ragip Onur Oztornaci3
1Department of Otolaryngology, University of Health Sciences Adana City Hospital, Adana, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey

OBJECTIVE: In this study, given the recent increases in the geriatric population and the consequent impacts on healthcare services, we examined the characteristics of geriatric patients admitted to the emergency department due to epistaxis.
METHODS: This retrospective study included 55 patients (33 males, 22 females; mean age: 72±6.8 years; range, 65 to 93 years) with epistaxis admitted to the Cukurova University Emergency Medicine Department and University of Health Sciences Adana City Training and Research Hospital Otolaryngology Emergency Polyclinic between 01.05.2019-01.04.2020. The patients were divided into two groups according to age: Group 1 consisted of patients aged 65 to 75 years; Group 2 consisted of patients over 75. Postoperative bleeding and trauma history were excluded in all patients in the study.
RESULTS: There were no significant differences between the two groups regarding the rate of hospital discharge (p=1.00). Patients with posterior hemorrhage and posterior nasal tampons required significantly more hospitalizations (p<0.001).
CONCLUSION: The presence of comorbidities and drug use may cause persistent and recurrent epistaxis. It is necessary for physicians to be more cautious about the use of off-label antiaggregants and anticoagulants.

Key words: Drug-related side effects and adverse reactions, emergencies, epistaxis, geriatrics, otorhinolaryngologic diseases.


Kemal Koray Bal, Zeynep Kekec, Talih Ozdas, Sedat Alagoz, Seda Turk Bal, Ragip Onur Oztornaci. Geriatric epistaxis: Management of epistaxis in the geriatric patient group. Praxis of ORL. 2021; 9(3): 98-103

Sorumlu Yazar: Kemal Koray Bal, Türkiye: dr.kemalkoraybal@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce