Praxis of ORL: Erken evre papiller tiroid karsinomalarında klinik ve patolojik özelliklerin santral boyun metastazı üzerine etkisi | The effect of clinical and pathological characteristics on central neck metastasis in early stage papillary thyroid carcinomas
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 1  12-18
doi: 10.5606/kbbu.2019.42650

Erken evre papiller tiroid karsinomalarında klinik ve patolojik özelliklerin santral boyun metastazı üzerine etkisi

Kerem Kökoğlu1, Sedat Çağlı2, Özlem Canöz3, İmdat Yüce2, Deniz Avcı4
1Develi Devlet Hastanei, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kaysei, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Patnos Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ağrı, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada erken evre papiller tiroid karsinomunda (PTK) klinik ve patolojik özellikler ile santral boyun metastazı arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Retrospektif çalışmaya 50 hasta (11 erkek, 39 kadın; ort. yaş 42.9 yıl; dağılım, 12-77 yıl) dahil edildi. Hastalar patoloji sonuçlarına göre metastaz pozitif (n=24) ve metastaz negatif (n=26) olarak iki gruba ayrıldı. İki grubun klinik ve patolojik özellikleri istatistiksel açıdan karşılaştırıldı. Hastaların deparafinize dokularında BRAF mutasyonu araştırıldı.
BULGULAR: İki grup arasında cinsiyet, ortalama yaş, riskli yaş, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, ortalama tümör boyutu, kapsül oluşumu ve lenfositik tiroidit açısından farklılık yoktu. Histolojik alt tip, multisentrik olma ve kapsüler invazyon açısından anlamlı farklılıklar vardı. BRAF mutasyonu polimeraz zincir reaksiyonu ile çalışıldı ve yalnız 19 hastada uygun bant elde edildi. Bunların 11’inde BRAF mutasyonu pozitifti. On bir hastanın dokuzu metastaz pozitif gruptaydı. BRAF mutasyonu metastaz pozitif grupta istatistiksel olarak daha fazlaydı.
SONUÇ: Eğer bir PTK 20 mm’den büyük ise, klasik dışı varyant ise, multisentrik ise ve BRAF mutasyonuna sahip ise santral metastaz açısından daha yüksek riski vardır. Bu özelliklere sahip hastaların boyun diseksiyonu yapılmamışsa yakından takip edilmesi önerilir. Bu alanda daha büyük örneklemler ile ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: BRAF mutasyonu, lenfosit, trombosit, tiroid kanseri.


The effect of clinical and pathological characteristics on central neck metastasis in early stage papillary thyroid carcinomas

Kerem Kökoğlu1, Sedat Çağlı2, Özlem Canöz3, İmdat Yüce2, Deniz Avcı4
1Department of Otolaryngology, Develi State Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Otolaryngology, Patnos State Hospital, Ağrı, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the relationship between clinical and pathological characteristics and central neck metastasis in early stage papillary thyroid carcinoma (PTC).
METHODS: The retrospective study included 50 patients (11 males, 39 females; mean age 42.9 years; range, 12 to 77 years). Patients were divided into two groups according to pathology results as metastasis positive (n=24) and metastasis negative (n=26). Clinical and pathological characteristics of both groups were compared statistically. BRAF mutation was studied in patients’ deparaffinized tissues.
RESULTS: There was no difference between both groups in terms of gender, mean age, risky age, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio, mean platelet volume, mean tumor size, formation of capsule, or lymphocytic thyroiditis. There were significant differences in terms of histological subtype, multicentricity and capsular invasion. BRAF mutation was studied with polymerase chain reaction and appropriate band could be obtained in only 19 patients. BRAF mutation was positive in 11 of these. Nine of the 11 patients were in metastasis positive group. BRAF mutation was statistically more in metastasis positive group.
CONCLUSION: If a PTC is larger than 20 mm, non-classical variant, multicentric, and has BRAF mutation, it has higher risk for central metastasis. Close follow-up of patients with such characteristics is advised if they were not performed neck dissection. Further studies with larger sample sizes are needed in this area.

Key words: BRAF mutation, lymphocyte, platelet, thyroid cancer.


Kerem Kökoğlu, Sedat Çağlı, Özlem Canöz, İmdat Yüce, Deniz Avcı. The effect of clinical and pathological characteristics on central neck metastasis in early stage papillary thyroid carcinomas. Praxis of ORL. 2019; 7(1): 12-18

Sorumlu Yazar: Kerem Kökoğlu, Türkiye: dr.kokoglu@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce