Praxis of ORL: Tek taraflı işitme kaybı ve iki taraflı hafif derecede sensörinöral işitme kaybı olan yetişkinlerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi | Evaluation of quality of life in adults with unilateral hearing loss and bilateral mild sensorineural hearing loss
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  1-6
Tek taraflı işitme kaybı ve iki taraflı hafif derecede sensörinöral işitme kaybı olan yetişkinlerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Levent Küfeciler1, Banu Müjdeci2, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Universitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

AMAÇ: Bu çalışmada, tek taraflı işitme kaybı (TTİK) ve iki taraflı hafif derecede sensörinöral işitme kaybı (SNİK) olan yetişkinlerde yaşam kalitesi değerlendirildi.
YÖNTEMLER: 01 Ocak 2015 - 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında tek taraflı ve iki taraflı işitme kaybı nedeni ile kliniğimize başvuran 40 hasta ve normal işiten 20 birey (29 erkek, 31 kadın; ort. yaş 33.88±8.32 yıl; dağılım 21-45 yıl) çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireyler grup 1 (TTİK’lı 20 hasta), grup 2 (iki taraflı hafif SNİK’li 20 hasta) ve kontrol grubu (normal işiten 20 birey) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tüm gruplar, Beck depresyon envanteri (BDE), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) ve kısa form 36 (KF-36) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında BDE toplam puanları, WHOQOL-BREF-TR’nin tüm alt grup puanları ve KF-36’nın fiziksel rol, emosyonel rol, sosyal fonksiyon, mental sağlık, canlılık ve genel sağlık alt grup puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p<0.05).
SONUÇ: Beck depresyon envanteri, WHOQOL-BREF-TR ve KF-36, işitme kaybı olan bireylerde işitme kaybının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi hakkında bilgi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, yaşam kalitesi; anket.


Evaluation of quality of life in adults with unilateral hearing loss and bilateral mild sensorineural hearing loss

Levent Küfeciler1, Banu Müjdeci2, Fatma Tülin Kayhan1
1Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Ear Nose And Throat Clinic
2Yildirim Beyazit University Faculty Of Health Science, Department Of Audiology

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the quality of life in adults with unilateral hearing loss (UHL) and bilateral mild sensorineural hearing loss (SNHL).
METHODS: Forty patients with unilateral and bilateral hearing loss and 20 subjects with normal hearing (29 males, 31 females; mean age 33.88±8.32 year; range 21 to 45 year) who admitted to our clinic between January 01, 2015 and May 30, 2015 were included in the study. Subjects were divided into three groups as group 1 (20 patients with UHL), group 2 (20 patients with bilateral mild SNHL), and control group (20 subjects with normal hearing). All groups were evaluated with Beck depression inventory (BDI), World Health Organization Quality of Life Scale Short Form Turkish version (WHOQOL-BREF-TR), and short form 36 (SF-36).
RESULTS: Statistically significant differences were present between the groups with regard to total scores of BDI, all subgroup scores of WHOQOL-BREF-TR, and the physical role, emotional role, social function, mental health, vitality, and general health subgroup scores of SF-36 (p<0.05).
CONCLUSION: Beck depression inventory, WHOQOL-BREF-TR, and SF-36 may provide information regarding the effect of hearing loss on quality of life in individuals with hearing loss.

Key words: Hearing loss, quality of life; questionnaire.


Levent Küfeciler, Banu Müjdeci, Fatma Tülin Kayhan. Evaluation of quality of life in adults with unilateral hearing loss and bilateral mild sensorineural hearing loss. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Banu Müjdeci, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce