Praxis of ORL: Supraglottik larenks kanser tedavisinde iki taraflı ve tek taraflı boyun diseksiyonu uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması | Long-term analysis of bilateral versus unilateral neck dissection in the treatment of early-stage supraglottic laryngeal cancer
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2021  Cilt: 9  Sayı: 3  81-86
doi: 10.5606/kbbu.2021.43660

Supraglottik larenks kanser tedavisinde iki taraflı ve tek taraflı boyun diseksiyonu uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Selin Ünsaler1, Sema Zer Toros2, Aslı Şahin Yılmaz3, Çağatay Oysu4
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Anabilim Dalı, Istanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Anabilim Dalı, Istanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Anabilim Dalı,i̇stanbul

AMAÇ: Bu çalışmada lateralize tümörlü supraglottik larenks kanseri hastalarında, klinik olarak negatif boyun varlığında rutin iki taraflı boyun diseksiyonunun sağkalım sonuçlarına etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Skuamöz hücreli supraglottik larenks karsinomu nedeniyle Ocak 2000 - Eylül 2014 tarihleri arasında cerrahi olarak tedavi edilen 234 hastanın verileri retrospektif olarak toplandı. Daha önce baş ve boyun kanseri nedeniyle tedavi gören hastalar ile ulaşılamayan veya verileri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Geriye kalan 187 hastadan, erken evreli primerleri (T1-T2) olan 124 hasta (116 erkek, 8 kadın; ort. yaş: 55.5±9.5 yıl; dağılım, 33-82 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ve cinsiyeti, primer tümörün yerleşim yeri, TNM evresi, boyun diseksiyonu tipi, takip süresi ve sağkalım oranları değerlendirildi. Tümörler larenks orta hat ile ilişkilerine göre üç gruba ayrıldı, boyun diseksiyonları da tek taraflı veya iki taraflı olarak kaydedildi. Rekürrensler ve sağkalım sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Tümör yerleşim yerine göre oluşturulan gruplarda, rekürrens oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.39). Benzer şekilde, tümör yerleşim yerine göre 10 yıllık sağkalım oranlarında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.072). Tek taraflı ve iki taraflı boyun diseksiyonu yapılan hastalar arasında da 10 yıllık genel sağkalım oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.580).
SONUÇ: Supraglottik karsinomlu 124 hastanın uzun dönem sağkalım analizine göre, klinik olarak karşı taraf boynu negatif lateralize supraglottik kanserde, elektif karşı taraf boyun diseksiyonunun sağkalım üzerine avantajı gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Larenks kanseri, boyun diseksiyonu, supraglottis.


Long-term analysis of bilateral versus unilateral neck dissection in the treatment of early-stage supraglottic laryngeal cancer

Selin Ünsaler1, Sema Zer Toros2, Aslı Şahin Yılmaz3, Çağatay Oysu4
1Department of Otolaryngology, Koç University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Otolaryngology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Otolaryngology, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the effect of routine bilateral neck dissection on the survival outcomes of supraglottic laryngeal cancer patients with lateralized tumors and clinically negative necks.
METHODS: The data of 234 patients surgically treated for supraglottic squamous cell carcinoma between January 2000 and September 2014 were retrospectively collected. Patients treated previously for head and neck cancer, patients who could not be contacted, and those with missing data were excluded. Of the remaining 187 patients, 124 patients with early-stage primaries (T1-T2) (116 males, 8 females; mean age: 55.5±9.5 years; range, 33 to 82 years) were included. Age and sex of the patients, site of the primary tumor, TNM stage, type of the neck dissection, length of follow-up, and survival rates were evaluated. The tumors were classified into three groups according to their relationship with the median line of the larynx, and the neck dissections were recorded as unilateral or bilateral. Recurrences and survival outcomes were evaluated.
RESULTS: There was no statistically significant difference in the recurrences according to tumor site groups (p=0.39). Similarly, there was no statistically significant difference in 10-year overall survival rates in patient groups according to the tumor site (p=0.072). We found no statistically significant difference in 10-year overall survival rates between the patients who underwent unilateral and bilateral neck dissection (p=0.580).
CONCLUSION: Long-term survival analysis of 124 patients with supraglottic carcinoma did not show a survival benefit of elective contralateral neck dissection in lateralized supraglottic cancer with contralateral clinically negative neck.

Key words: Laryngeal cancer, neck dissection, supraglottis.


Selin Ünsaler, Sema Zer Toros, Aslı Şahin Yılmaz, Çağatay Oysu. Long-term analysis of bilateral versus unilateral neck dissection in the treatment of early-stage supraglottic laryngeal cancer. Praxis of ORL. 2021; 9(3): 81-86

Sorumlu Yazar: Selin Ünsaler, Türkiye: sunsaler@ku.edu.tr


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce