Praxis of ORL: Kapalı septorinoplastide iki seviyeli septokolumellar sütür tekniği | Two-level septocolumellar suture technique in closed septorhinoplasty
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2019  Cilt: 7  Sayı: 2  108-113
doi: 10.5606/kbbu.2019.44227

Kapalı septorinoplastide iki seviyeli septokolumellar sütür tekniği

Nevzat Demirbilek, Cenk Evren
Medilife Beylikdüzü Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada iki seviyeli septokolumellar sütür tekniğinin kapalı septorinoplasti üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2016 - Haziran 2017 tarihleri arasında, iki seviyeli septokolumellar sütür tekniği kullanılarak strut greft kullanılmaksızın kapalı septorinoplasti yapılan toplam 45 hasta (28 kadın, 17 erkek; ort. yaş 29.2±10.3 yıl; dağılım, 18-55 yıl) çalışmaya alındı. Sütür materyali olarak emilebilir 4.0 Vicryl sütür kullanıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 6. ayda burun tıkanıklığını derecelendirmek için görsel analog ölçeği (GAÖ) kullanıldı.
BULGULAR: Bir hastada burun tıkanıklığına ve estetik deformiteye neden olmayan ameliyat sonrası redeviasyon görüldü. Hastaların hiçbirinde majör veya minör fonksiyonel ve estetik deformite gözlenmedi. Ameliyat öncesi ve sonrası GAÖ skoru, sırasıyla 7.3±1.7 ve 1.6±1.9 idi (p<0.0001).
SONUÇ: Çalışma bulgularımız iki seviyeli septokolumellar tekniğin, kapalı septorinoplasti yapılan olgularda septumun orta hatta kolayca tutulmasında çok etkili olduğunu ve burun ucu desteği sağladığını ve alar tabanının simetrisini bozmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Redeviasyon, septokolumellar sütür, septorinoplasti.


Two-level septocolumellar suture technique in closed septorhinoplasty

Nevzat Demirbilek, Cenk Evren
Department Of Otolaryngology, Beylikdüzü Medilife Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the effect of two-level septocolumellar suture technique on closed septorhinoplasty.
METHODS: Between January 2016 and June 2017, a total of 45 patients (28 females, 17 males; mean age 29.2±10.3 years; range, 18 to 55 years) who underwent closed septorhinoplasty with no strut graft use using two-level septocolumellar suture technique were included. The absorbable 4.0 Vicryl suture was used as the suture material. The visual analog scale (VAS) was used to grade nasal obstruction preoperatively and at six months after surgery.
RESULTS: Postoperative redeviation not leading to passage blockage and any aesthetic defect was observed in one patient. No major or minor functional and aesthetic deformity was observed in any of the patients. The mean pre- and postoperative VAS scores were 7.3±1.7 and 1.6±1.9, respectively (p<0.0001).
CONCLUSION: Our study results suggest that two-level septocolumellar suture technique is very effective in keeping the septum in the midline easily in cases with closed septorhinoplasty, and it provides nasal tip support and does not disrupt symmetry of the alar base.

Key words: Redeviation, septocolumellar suture, septorhinoplasty.


Nevzat Demirbilek, Cenk Evren. Two-level septocolumellar suture technique in closed septorhinoplasty. Praxis of ORL. 2019; 7(2): 108-113

Sorumlu Yazar: Cenk Evren, Türkiye: drcenkevren@yahoo.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce