Praxis of ORL: Ameliyat öncesi hematolojik faktörler erişkinlerdeki tonsillektomi sonrası kanamayı tahmin etmede rol oynayabilir mi? | Can the preoperative hematologic factors play a role in predicting adult post-tonsillectomy hemorrhage?
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2022  Cilt: 10  Sayı: 1  10-14
doi: 10.5606/kbbu.2022.44712

Ameliyat öncesi hematolojik faktörler erişkinlerdeki tonsillektomi sonrası kanamayı tahmin etmede rol oynayabilir mi?

Kemal Koray Bal1, Sedat Alagoz1, Vedat Delibas1, Cagri Derici2, Asiye Merve Erdogan1, Talih Ozdas1, Orhan Gorgulu1
1SBÜ Adana Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Adana, Türkiye
2Tokat Zile Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Tokat, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada tonsillektomi sonrası kanama (PTH)’yı tahmin etmek için ameliyat öncesi hematolojik faktörler değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Retrospektif çalışmada, kronik veya tekrarlayan tonsil enfeksiyonları nedeniyle tonsillektomi yapılan 44 hastanın (21 erkek, 23 kadın; ort. yaş 30.5±9.4 yıl; dağılım, 18 to 55 yıl) kayıtları gözden geçirildi. Yaş, cinsiyet, pıhtılaşma profili [uluslararası normalleştirilmiş oran (INR), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)] ve tam kan sayımı [hematokrit (HTC), nötrofil (NEU) sayısı, lenfosit (LYMP) sayısı, trombosit (PLT) sayısı, ortalama trombosit hacmi (MPV), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW)] gibi değerler kayıt altına alındı. Hastalar PTH varlığına göre iki gruba ayrıldı. Grup A (8 erkek, 13 kadın; ort. yaş 30.5±11.1 yıl) PTH gözlenmeyen hastaları, Grup B (13 erkek, 10 kadın; ort. yaş 30.5±7.8 yıl) PTH gözlenen hastaları içerdi.
BULGULAR: Koagülasyon profilinin değerlendirilmesinde aPTT değerleri Grup A’da 24.5±1.9 sn, Grup B’de 26.4±17 sn idi (p=0.017). Uluslararası normalleştirilmiş oranın medyan değeri gruplar arasında benzerdi (p=0.60). Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmayan tam kan hücre sayımı parametreleri şunlardır: HTC (p=0.49), NEU (p=0.17), LYMP (p=0.45), PLT (p=0.71), MPV (p=0.27) ve RDW (p=0.29).
SONUÇ: Ameliyat öncesi dönemde INR ve aPTT testlerine ek olarak ilgili kan testlerinin yapılması önemlidir. Ortalama trombosit hacmi ve RDW ile PTH arasındaki ilişkiyi belirlemek için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin, kanama, hematolojik testler, risk faktörleri, tonsillektomi.


Can the preoperative hematologic factors play a role in predicting adult post-tonsillectomy hemorrhage?

Kemal Koray Bal1, Sedat Alagoz1, Vedat Delibas1, Cagri Derici2, Asiye Merve Erdogan1, Talih Ozdas1, Orhan Gorgulu1
1Department of Otolaryngology, University of Health Sciences Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey
2Department of Otolaryngology, Tokat Zile State Hospital, Tokat, Turkey

OBJECTIVE: This study aimed to assess the preoperative hematologic factors for predicting post-tonsillectomy hemorrhage (PTH).
METHODS: In the retrospective study, the records of 44 patients (21 males, 23 females; mean age 30.5±9.4 years; range, 18 to 55 years) who underwent tonsillectomy for chronic or recurrent tonsillar infections were reviewed. Age, sex, coagulation profile [international normalized ratio (INR), activated partial thromboplastin time (aPTT)], complete blood cell count [hematocrit (HTC), neutrophil (NEU) count, lymphocyte (LYMP) count, platelet (PLT) count, mean platelet volume (MPV), red cell distribution width (RDW)] such values have been recorded. Patients were divided into two groups according to the presence of PTH. Group A (8 males, 13 females; mean age 30.5±11.1 years) included patients without PTH and Group B (13 males, 10 females; mean age 30.5±7.8 years) was comprised of patients with PTH.
RESULTS: In the evaluation of the coagulation profile, aPTT values were 24.5±1.9 sec in Group A and 26.4±17 sec in Group B (p= 0.017). Median value of INR was similar between the groups (p=0.60). No difference was detected between the groups regarding the following parameters of the complete blood count: HTC (p=0.49), NEU (p=0.17), LYMP (p=0.45), PLT (p=0.71), MPV (p=0.27), and RDW (p=0.29).
CONCLUSION: It is important to perform relevant blood tests should in the preoperative period, in addition to INR and aPTT tests. New studies are needed to determine the relationship of MPV and RDW with PTH.

Key words: Adult, hemorrhage, hematologic tests, risk factors, tonsillectomy.


Kemal Koray Bal, Sedat Alagoz, Vedat Delibas, Cagri Derici, Asiye Merve Erdogan, Talih Ozdas, Orhan Gorgulu. Can the preoperative hematologic factors play a role in predicting adult post-tonsillectomy hemorrhage?. Praxis of ORL. 2022; 10(1): 10-14

Sorumlu Yazar: Kemal Koray Bal, Türkiye: dr.kemalkoraybal@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce