Praxis of ORL: Türk toplumunda aurikula ve mentumun anatomik analizi | Anatomical analysis of auricle and mentum in Turkish population
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2020  Cilt: 8  Sayı: 2  59-62
doi: 10.5606/kbbu.2020.45822

Türk toplumunda aurikula ve mentumun anatomik analizi

Caner Şahin
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada Türk toplumunda aurikula ve mentum bölgesinin genel estetik profili ortaya koyuldu.
YÖNTEMLER: Bu prospektif çalışmaya 1 Şubat 2015 - 1 Mart 2015 tarihleri arasında kulak burun ve boğaz polikliniğine başvuran toplam 440 hasta (172 erkek, 268 kadın; ort. yaş 27±12.4 yıl; dağılım, 18-65 yıl) randomize olarak kabul edildi. Mastoid tip bölgesinden aurikula posterior yüz bölgesinin arka yüzüne pergel kullanılarak aurikula açılanması ölçüldü. Hastaların sağ ve sol kulakları ayrı ayrı ölçüldü. Hastalar mentumun yüz bölgesinin frontal aksıyla ilişkisine göre aynı düzlemde, geride ve önde olarak üçe ayrıldı.
BULGULAR: Hastaların 388’inde (%88) mentum orta hatta iken 22’sinde (%5) retrognati ve 30’unda (%7) prognati izlendi. Erkek ve kadın cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak farklılık yoktu. Hastaların sağ kulakları 17.5±4.6°, sol kulakları 17.4±5.4° olarak ölçüldü. Yirmi dört hastada (%6) (14 erkek, 10 kadın) iki taraflı cerrahi uygulandı.
SONUÇ: Otoplasti ve mentoplasti ameliyatları ve maksillomandibüler işlemler kulak burun ve boğaz cerrahi işlemleri arasında sayılabilir. Yüz estetiğinin bütünlüğü için mentum, aurikula, burun ve yüz bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aurikula, yüz estetiği, mentum


Anatomical analysis of auricle and mentum in Turkish population

Caner Şahin
Department of Otolaryngology, Alanya Univercity Medical School, Antalya, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to reveal the general aesthetic profile of the auricle and mentum region in Turkish society.
METHODS: A total of 440 patients (172 males, 268 females; mean age 27±12.4 years; range, 18 to 65 years) who applied to the ear nose and throat clinic between February 1, 2015 and March 1, 2015 were randomly accepted in this prospective study. Auricle angulation was measured from the mastoid type region to the posterior face of the auricle by using compasses. The right and left ears of the patients were measured separately. Patients were divided into three as in the same plane, behind and in front according to the relationship of the mentum with the frontal axis of the face.
RESULTS: Of the patients, while the mentum was in midline in 388 (88%), retrognathy was observed in 22 (5%) and prognathy in 30 (7%). There was no statistical difference between the male and female genders. Patients’ right ears were measured as 17.5±4.6° and left ears as 17.4±5.4°. Bilateral surgery was performed in 24 patients (6%) (14 males, 10 females).
CONCLUSION: Otoplasty and mentoplasty operations and maxillomandibular procedures can be named among the ear nose and throat surgical procedures. The mentum, auricle, nose and face should be evaluated as a whole for the integrity of facial aesthetics.

Key words: Auricle, facial aesthetics, mentum


Caner Şahin. Anatomical analysis of auricle and mentum in Turkish population. Praxis of ORL. 2020; 8(2): 59-62

Sorumlu Yazar: Caner Şahin, Türkiye: drcaner2001@gmail.com


Tam Metin
(Türkçe)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce