Praxis of ORL: Seven years of experience in 160 patients with deep neck infection | Derin boyun enfeksiyonu olan 160 hasta ile yedi yıllık deneyim
<< Geri
Praxis of ORL. Yıl: 2016  Cilt: 4  Sayı: 1  22-26
Seven years of experience in 160 patients with deep neck infection

Arzu Karaman Koç, Wesam Mohammad Alakhras, Harun Acıpayam, Hasan Emre Koçak, Fatma Tülin Kayhan
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada derin boyun enfeksiyonu (DBE) tanısı konmuş çocuk ve yetişkin hastalar klinik özellikler, etyoloji, enfeksiyon veya apsenin yerleşimi, tedavi, prognoz ve demografik özellikler açısından değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmaya 160 DBE hastası (96 erkek, 64 kadın; ort. yaş 28.2 yıl; dağılım 1-78 yıl) dahil edildi. Etyolojik faktörler, mevsimsel üstünlük, şikayetler, sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıklar, önceki antibiyotik kullanımları, radyolojik ve laboratuvar bulguları, patolojinin yerleşimi, kültür sonuçları, tedavi yöntemleri, komplikasyonlar, hastalık ve hastanede kalış süreleri incelendi.
BULGULAR: En sık gözlenen etyolojik faktör diş enfeksiyonuydu. Elli hasta klinik olarak boğaz ağrısı ile başvurdu. Derin boyun enfeksiyonları farklı alanlarda yerleşimliydi ve en yaygın yerleşim yerleri sırasıyla peritonsiller, parafarengeal ve submandibüler alanlardı. Hastaların yaklaşık %50’si tek başına ampirik ampisilin sulbaktam tedavisine yanıt verdi. Ludwig anjinalı bir hasta dekompanse kalp yetmezliğinden kaybedildi.
SONUÇ: Yüksek morbidite ve mortalite oranları nedeniyle klinisyenlerin DBE’nin ayırıcı tanısı ve tedavisi hakkında bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyoterapi, derin boyun enfeksiyonu; insizyon ve drenaj; Ludwig anjinası; peritonsiller apse; retrofarengeal apse; submandibüler apse.


Derin boyun enfeksiyonu olan 160 hasta ile yedi yıllık deneyim

Arzu Karaman Koç, Wesam Mohammad Alakhras, Harun Acıpayam, Hasan Emre Koçak, Fatma Tülin Kayhan
Department Of Otolaryngology, Head And Neck Surgery, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to evaluate pediatric and adult patients diagnosed with deep neck infection (DNI) in terms of clinical features, etiology, infection or abscess localization, treatment, prognosis, and demographics.
METHODS: This retrospective study included 160 DNI patients (96 males, 64 females; mean age 28.2 years; range 1 to 78 years). Etiological factors, seasonal superiority, complaints, habits such as smoking and alcohol consumption, previous antibiotic usage, radiological and laboratory findings, location of the pathology, culture results, modalities of treatment, complications, and durations of disease and hospital stay were analyzed.
RESULTS: Most frequently observed etiological factor was dental infection. Fifty patients clinically presented with sore throat. Deep neck infections were located in various areas, the most common locations being the peritonsillar, parapharyngeal, and submandibular areas, respectively. Approximately 50% of the patients responded to only empirical ampicillin-sulbactam treatment. One patient with Ludwig’s angina died due to decompensated heart failure.
CONCLUSION: Due to its high mortality and morbidity rates, it is of utmost importance for physicians to be informed regarding the differential diagnosis and treatment of DNI.

Key words: Antibiotherapy, deep neck infection; incision and drainage; Ludwig’s angina; peritonsillar abscess; retropharyngeal abscess; submandibular abscess.


Arzu Karaman Koç, Wesam Mohammad Alakhras, Harun Acıpayam, Hasan Emre Koçak, Fatma Tülin Kayhan. Derin boyun enfeksiyonu olan 160 hasta ile yedi yıllık deneyim. Praxis of ORL. 2016; 4(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Wesam Mohammad Alakhras, Türkiye: [email protected]


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
 
  © | KBB Uygulamaları Dergisi
created by minduce